LU 11/16 Utvalgsreglement


Vedtakssak (P360 16/00080-13)

Bakgrunn

Både utdanningsutvalget og læringsmiljøutvalget har bedt om at reglementet for utvalgene revideres, og behovet er forsterket gjennom de nye mandater og sammensetninger styret har fastsatt for utvalgene. Utdanningsdirektøren har i samarbeid med StOr-leder Anine Klepp utarbeidet forslag til nytt reglement som tar hensyn til endringer som har skjedd i arbeidsmåter og saksbehandling for både utdanningsutvalget og læringsmiljøutvalget. Disse to sentrale utvalgene har i løpet av foregående periode utviklet et nærmere samarbeid. I de nye mandatene er ansvarsfordelingen mellom utvalgene blitt tydeligere, samtidig som arbeidsformen både rundt og i utvalgene har blitt bedre samordnet. Det foreliggende forslaget til reglement for utvalgene vil derfor gjelde for både utdanningsutvalget og læringsmiljøutvalget, og skal vedtas av begge utvalgene.

Utdanningsdirektørens vurdering

Utdanningsdirektøren har sett behovet for et oppdatert reglement for de to sentrale utvalgene, utdanningsutvalget og læringsmiljøutvalget. Når arbeidsområdene til de to utvalgene nå er tydeligere avklart, samtidig som arbeidsformene har tilnærmet seg hverandre, vurderer utdanningsdirektøren det som naturlig at det vedtas et felles reglement for utvalgene. Utdanningsdirektøren vil berømme StOr og Anine Klepp for god oppfølgning og godt framlegg i saken, og vurderer forslaget til reglement slik det nå har tatt form som et godt arbeidsredskap for både utvalget og sekretariatet.

Utvalgsreglementet som vedtatt av utdanningsutvalget 17.02.2016 finnes med denne lenken: Forslag til utvalgsreglement

Utdanningsdirektøren legger forslaget til nytt reglement fram for utvalget med følgende forslag til vedtak:

Læringsmiljøutvalget vedtar utvalgsreglementet.

 

 

Saken er godkjent av utdanningsdirektøren 22.02.2016.

Saksbehandler: Stig A. Selmer-Anderssen

Saksdokument med vedlegg i pdf-format: LU 11-16 Utvalgsreglement.pdf

 


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (22.02.2016)

Skriv ut artikkel print symbol