Kvalitetssystemet ved UiS


Pågående saker, planer og prosjekter (Læringsmiljøutvalget)

Status

Arbeidsgruppen for revisjon av kvalitetssystemet (AGKS-II) skal ha sitt første møte 26.02.2016, og har planlagt ytterligere møter 08.03.2016 og 26.04.2016.

Bakgrunn

Etter universitets- og høyskoleloven og tilhørende forskrifter skal alle institusjonene ha et system for å sikre at studietilbudene har tilfredsstillende kvalitet, og NOKUT skal se til at institusjonenes systemer er egnet for dette formål. Kvalitetssystemet ved UiS er hittil blitt gjennomgått av NOKUT to ganger, og godkjent begge ganger (i 2004 og i 2009). Hovedtrekkene i vårt system er at det er distribuert og integrert, og at det er innrettet på arbeidsprosessene våre. Et annet trekk som har fått økende oppmerksomhet, er kvaliteten på beskrivelsene av systemet. Den aller enkleste beskrivelsen av systemet er at «Kvalitetssystemet omfatter alt arbeid som innvirker på studiekvaliteten». Men den grunnleggende beskrivelsen av systemet (som ble utarbeidet i 2003 og i 2005) er tung og upraktisk og veldig lite i bruk. Det ble derfor i 2008 utarbeidet en kort 12-siders brosjyre som beskriver de sentrale elementene på en kort og grei måte, og en arbeidsgruppe for kvalitetssystemet (AGKS) ble opprettet i 2010. Arbeidsgruppen utarbeidet en god beskrivelse av hvordan det skulle arbeides med kvalitet ved institusjonen, og denne ble godkjent av styret i 2011 (sak US 73/11).

Siden 2012 har utdanningsutvalget og læringsmiljøutvalget (tidligere kvalitets- og læringsmiljøutvalget) arbeidet løpende med oppfølging av arbeidet. De to utvalg vurderte i 2014 at beskrivelsene av systemet må oppdateres kraftig, og at dette gjelder så vel de formelle beskrivelsene som beskrivelsene av det praktiske kvalitetsarbeidet. Samtidig må de nye beskrivelsene være nettbaserte. I april 2015 fastsatte universitetsdirektøren mandatet for en arbeidsgruppe for revisjon av kvalitetssystemet, og i desember 2015 ble arbeidsgruppen nedsatt av direktøren. Arbeidsgruppen ledes av prorektor, og har medlemmer fra utdanningsutvalget (Dag Osmundsen) og læringsmiljøutvalget (Eva Hærem), en av fakultetenes kvalitetskoordinatorer (Fredrik Skår), studentorganisasjonen StOr (Sverre Gaupås). kvalitetskontoret (Stig Selmer-Anderssen), samt Lene Borgen fra HSH som ekstern deltaker. 


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (12.02.2016)

Skriv ut artikkel print symbol