Studentombudet ved UiS


Pågående saker, planer og prosjekter (Læringsmiljøutvalget)

Status

Studentombudet ble opprettet fra 1.1.2015. Styrets vedtak omfattet at behovet for et studentombud på 100 % skal utredes og legges fram når ombudets funksjon evalueres. Per 1.1.2017 vil studentombudet ha vært aktivt i to år, noe vi ofte har sett på som en rimelig virkeperiode før ordninger skulle kunne evalueres. Det kan derfor være aktuelt å evaluere ordningen i 2017. Det er styret som vil være ansvarlig for en slik evaluering. Siden KLU sto sentralt i etableringsprosessen, vil det være naturlig at utvalget tar en tilsvarende rolle i et slikt evalueringsarbeid. Dersom en ser for seg at et slikt evalueringsarbeid skulle kunne starte opp våren 2017, vil møtene i november 2016 eller februar 2017 (jmf sak LU 06/16) kunne være aktuelle for en utvalgssak. I så fall bør en skisse til arbeidet foreligge til utvalgets møte i mai eller september, og det vil være naturlig at LU allerede da retter en henvendelse til universitetsledelsen om å starte planleggingen av en evaluering der LU tildeles en rolle i arbeidet.

Det er gitt i styrets vedtak at utredning av en utvidelse til 100 % skal inngå (en slik utvidelse har også StOr indikert at det er behov for). Det vil samtidig være naturlig å se studentombudets rolle og mandat opp i mot UiS LOKUT (utdanningsutvalget pluss læringsmiljøutvalget) sine roller og mandater. Det primære sett i et LOKUT-perspektiv vil være å vurdere om disse mandatene samlet i god nok grad bidrar til å sikre studentenes kvalitet i studiesituasjonen, eller om det vil være behov for å utvikle ordninger som i større grad fanger opp og implementerer  innspill fra studentombudet i kvalitetsarbeidet.  Evalueringsprosessen vil ut over dette måtte ta utgangspunkt i det behov som arbeidsgruppen i sin rapport (side 4-5 i rapporten) beskrev som utgangspunkt for ordningen og for KLUs tilråding.

Bakgrunn

Etter flere innspill fra Studentorganisasjonen i 2012 la utdanningsdirektøren i januar 2013 frem for KLU (sak KLU 4/13) om studentombud ved UiS, og det ble nedsatt en arbeidsgruppe som skulle utrede muligheten for et studentombud, og legge fram sin rapport og anbefaling på første KLU-møte høsten 2013. Utvalget behandlet arbeidsgruppens rapport i september 2013 (sak KLU 28/13), der utvalget vedtok at «Kvalitets- og læringsmiljøutvalget tilrår styret opprettelse av studentombud ved Universitetet i Stavanger». Tilrådingen ble gitt til styret i juni 2014 (US 40/14) til styrets behandling av foreløpig finansiering, og styret vedtok at de konkrete tall knyttet til dette skulle bringes inn i styrets endelige budsjettjustering i november 2014. På styremøtet i november var studentombud i 50 % stilling fra 1.1.2015 tatt med i universitetsdirektørens forslag, og ble vedtatt av styret (US 96/14). Styret vedtok samtidig følgende tillegg: «Styret ber om at behovet for et studentombud på 100 % utredes og fremlegges når ombudets funksjon evalueres».  


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (12.02.2016)

Skriv ut artikkel print symbol