LU xx/11 Tilsynsarbeid og læringsmiljøutvalgets rolle


Vedtakssak (P360 16/000xx)

Saken gjelder: Læringsmiljøutvalgets rolle i tilsynsarbeidet og som del av UiS LOKUT.

Bakgrunn

Utdanningsutvalget har sluttet seg til at det skal utarbeides ordninger for tilsyn med studiene ved UiS (jmf. sak UU 44/15), blant annet på bakgrunn av departementets foreslåtte endringer i UH-loven, studiekvalitetsforskriften og studietilsynsforskriften (sak UU 43/15). Som beskrevet i sak UU 47/15 har utvalget satt av god tid i sitt februarmøte 12.02.2016 til å starte debatten om hvordan en tilsynsordning kan implementeres ved UiS på en god måte, og hvordan utvalget skal forstå sin egen rolle i en slik lokal tilsynsordning (LOKUT) i lys av NOKUTs nasjonale akkrediterings- og tilsynsmodell.

Læringsmiljøutvalget har hittil ikke hatt noen tilsvarende prosess for den typen tilsyn som inngår i sektorens nye tilsynsmodell, og som nå etter utvalgets mandat er lagt til utvalget. Utvalget har allikevel lang erfaring med liknende oppgaver og aktiviteter. Den mest omfattende oppgave av denne typen var det femårige prosjektet der alle institusjonens enheter fikk besøk av læringsmiljøutvalget, hvor tre til fire enheter per år fikk sitt læringsmiljø kartlagt og vurdert. Denne prosessen var fullført for hele universitetet i 2011, og utgjorde grunnlaget for en rekke utvalgsaktiviteter i årene som har fulgt.

I den fornyede arbeids- og tilsynsmodell som NOKUT utarbeidet i 2012, framgår det at oppmerksomheten skal «dreies fra akkreditering av nye utdanninger til tilsyn med eksisterende utdanninger». Modellen er nå implementert, slik at tilsynsarbeidet i større grad er fordelt mellom institusjonene og det nasjonale nivå. NOKUTs tilsynsprosesser «starter med risikoanalyser og andre forberedelser basert på grunnlagsdata i nasjonale databaser». Av de fire typene gjennomganger/tilsyn som beskrives (periodisk, tematisk, hendelsesbasert og stikkprøvebasert), omfatter NOKUTs nye arbeids- og tilsysnmodell at NOKUT fører sitt tilsyn med studietilbudene først og fremst på tematisk og hendelsesbasert grunnlag, mens periodiske og stikkprøvebaserte gjennomganger og tilsyn av studietilbudene nå overlates i det vesentlige til institusjonene selv. Den nye modellen lener seg i større grad på at den enkelte institusjon selv gjør en systematisk oppfølging av sitt studietilbud og at dette omfatter alle de fire områdene.

UiS LOKUT

Ministrene fra 47 europeiske land vedtok på toppmøtet i Jerevan sommeren 2015 et nytt sett av standarder og retningslinjer gjeldende for all høyere utdanning i Europa (ESG). NOKUT og Kunnskapsdepartementet peker på at de nye standardene og retningslinjene gjelder fullt ut også i Norge, og at de vil ha stor innvirkning på hvordan vår høyere utdanningssektor utvikler seg i årene framover. Samtidig har NOKUT og Kunnskapsdepartementet understerket at det med den nye fordelingen av tilsynsoppgavene er institusjonene selv som må følge opp mange av kravene. Mens en del av oppfølgingen tidligere i praksis ble overlatt til sentrale myndigheter og organer (NOKUT), er det nå i større grad institusjonene som selv må følge opp bruk og etterlevelse. Det er måten den enkelte institusjon ivaretar sine arbeids- og tilsynsoppgaver knyttet til studiekvalitet man henviser til med det man omtaler som LOKUT, institusjonenes lokale organ for kvalitet i utdanningene. Slike LOKUT vil dermed også ha arbeids- og tilsynsoppgaver på alle de fire områdene NOKUT har beskrevet (jmf overstående avsnitt). NOKUT vil på sin side føre tilsyn med at det arbeides systematisk med gjennomganger, godkjenninger (herunder akkrediteringer) og tilsyn på den enkelte institusjon, og at arbeidet og resultatene er godt dokumenteret, samt at dokumentasjonen er enkelt tilgjengelig (slik det framgår av krav i ESG, og i departementets foreslåtte forskriftsendringer).

Ved UiS er det to institusjonelle organ som har fått særskilte oppgaver knyttet til arbeid og tilsyn med studiekvalitet, og som sett under ett vil utgjøre institusjonens lokale organ for kvalitet i utdanningene: Det ene er utdanningsutvalget, som har kvaliteten på innholdet i det enkelte studietilbud som sitt særskilte arbeidsfelt. Det andre er læringsmiljøutvalget, som har kvaliteten på de omgivelsene dette innholdet tilbys i som sitt særskilte arbeidsfelt. Det er disse to utvalg sett under ett som utgjør det som vi hos oss betegner som «UiS LOKUT».

Arbeids- og tilsynsmodell

Som NOKUT og departementet sterkt understreker, er det hvordan institusjonene arbeider systematisk med kvalitet i utdanningene og deres omgivelser som står øverst på dagsordenen, og som det er krav om at vi gjør rede for gjennom informasjon som er lett tilgjengelig. Læringsmiljøutvalget må dermed gjøre rede for hvordan det arbeides systematisk med oppgavene som styret har tillagt utvalget. Dette omfatter:

  • Gi råd til styret i saker som angår læringsmiljøet og utviklingen av det.
  • Gi råd om universitetets oppfølging av utviklingen på læringsmiljøområdet.
  • Ta initiativ til og koordinere strategisk utviklingsarbeid angående læringsmiljøet ved universitetet.
  • Rapportere hvilke tiltak universitetet bør prioritere i den videre utviklingen av studie- og læringsmiljøet.
  • Fastsette retningslinjer for institusjonens læringsmiljø i tråd med gjeldende lover, forskrifter og universitetets strategi.
  • Føre tilsyn med universitetets læringsmiljø, og fremme forslag om endringer og tiltak når læringsmiljøet ikke holder tilfredsstillende kvalitet.
  • Bidra til at læringsmiljøet utvikles i tråd med studentenes forutsetninger, behov og forventninger.

Det som per i dag må betegnes som noe mangelfullt er kanskje først og fremst om det foreligger gode nok beskrivelser av hvordan utvalget fører tilsyn med læringsmiljøet i tråd med den fornyede tilsynsmodell. Mye er gjort gjennom «Handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging 2015-2025» og utvalgets oppfølging av denne, og også gjennom «UiS Veikart 2015-2017: Læringsmiljøet, undervisningsformene og den digitale utviklingen» og oppfølgingen av veikartet. Men ingen av disse inneholder noen enkel beskrivelse av hvordan utvalget arbeider i tråd med tilsynsmodellen, og det er alt annet enn enkelt å finne ut hvilke av institusjonens egne forskrifter og retningslinjer som har elementer som angår læringsmiljøet, eller hvordan gjennomgang og tilsyn gjøres.  

 

Forslag til vedtak:  ​

  • Utvalget ser at rollen som del av UiS LOKUT er i samsvar med utvalgets mandat, men at det fordrer at utvalgets arbeidsoppgaver gjennomgås for å klarlegge om det i god nok grad er beskrevet hvordan utvalget skal arbeide med kvaliteten i de omgivelser der studieinnhold tilbys. Utvalget ber utdanningsdirektøren gjøre en slik gjennomgang, og legge fram på utvalgets møte i mars de foreløpige resultater samt en plan for videre arbeid.
  • Utvalget ber utdanningsdirektøren legge fram på utvalgets møte i mars en skisse til hvordan læringsmiljøutvalget kan ivareta de tilsynsoppgavene utvalget er tillagt i sitt mandat. Utvalget ber om at skissen må være koordinert med framdriften i det pågående arbeidet med revisjon av kvalitetssystemet som ivaretas av den dertil nedsatte arbeidsgruppen (AGKS-II). 

 

 

Saken er ikke godkjent av utdanningsdirektøren.

Saksbehandler: Stig A. Selmer-Anderssen

Saksdokumentet i pdf-format: LU 09/11 Tilsynsarbeid og læringsmiljøutvalgets rolle

 

                                     


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (11.02.2016)

Skriv ut artikkel print symbol