LU 08/16 Studiebarometeret 2015


Vedtakssak (P360 16/00080-8)

Saken gjelder: Studiebarometeret 2015. Behov for mer effektiv tilgang til studiebarometerdata.

Resultatene fra studiebarometeret for 2015 ble lansert på NOKUTs frokostseminar mandag 2. februar 2016. Resultatene ble presentert av NOKUTs analysedirektør Ole-Jakob Skodvin og Pål Bakken, og kommentert av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, NOKUT-direktør Terje Mørland, leder for Norsk studentorganisasjon Therese Eia Lerøen, samt prorektor ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Rachel Troye.

Hver enkelt institusjon får tilgang til det fulle datasett av studiebarometerets data for egen institusjon, og ved UiS er vi i full gang med å analysere våre tall. Utdanningsavdelingens Marit Cecilie Farsund lager hvert år et antall presentasjoner knyttet til studiebarometerresultatene.

Agenda

Sakens natur gjør det tjenlig at saken gis en avvikende agenda. Utdanningsdirektøren anbefaler følgende agenda:

  • Presentasjon av årets studiebarometer v/ rådgiver Marit Cecilie Farsund, Utdanningsavdelingen
  • Kommentar v/ prorektor Dag Husebø
  • Kommentar v/ fungerende utdanningsdirektør Bjarte Hoem
  • Debatt
  • Vedtak

Utdanningsdirektørens vurdering

Årets studiebarometer er kanskje enda mer interessant enn de to foregående årene, og det er spesielt interessant at vi nå har bedre mulighet til å vurdere utviklingen fra år til år. Årets resultat viser at deltakelse i studiebarometeret fortsatt er en utfordring.

Studiebarometerets informasjon er godt egnet for bruk i arbeidet med å utvikle studiekvaliteten på alle nivåer, fra det enkelte studieprogram til institusjonens samlede studieportefølje, og  for læringsmiljøutvalget er indeksen «Studie- og læringsmiljø» spesielt interessant. Det er allikevel slik at studiebarometerets data ikke foreligger i en form som gjør det tilstrekkelig enkelt å få fram den informasjonen vi trenger for å kunne anvende studiebarometerets data effektivt i arbeidet med læringsmiljøet. NOKUT har indikert at det vil være mulig å gjøre studiebarometerets data tilgjengelig på enklere måter dersom et der interesse for dette ved institusjonene, men at man foreløpig ikke har registrert noen slik interesse. Utdanningsdirektøren vil derfor invitere utvalget til å initiere at slik interesse utvises fra Universitetet i Stavanger. Det er særlig to aspekter av studiebarometerets data som har behov for slik forenkling og effektivisering:

  • Studiebarometertall på tvers av institusjoner
  • Presentasjoner og visualisering av studiebarometerets informasjon

Studiebarometertall på tvers av institusjoner: Under presentasjonen av studiebarometertallene de to foregående år har det framkommet et ønske om å sammenlikne våre utdanninger med dem ved andre institusjoner. Selv om dette er et helt sentralt aspekt ved studiebarometeret, og også noe departementet sterkt oppfordrer institusjonene til, finnes det ikke noe datasett tilgjengelig der tallene for alle institusjonene inngår. Slike datasett bruker NOKUT for sine egne analyser, men de er ikke gjort tilgjengelige for institusjonene. Per i dag må institusjonene eventuelt avtale slikt seg i mellom enkeltvis. Dermed er det ikke mulig å gjøre slike sammenlikninger på enkel og effektiv måte. Selv om tallene er tilgjengelige ett og ett på studiebarometeret.no, er det alt for arbeidskrevende for den enkelte institusjon å samle dem til et egnet datasett.

Analyser, rapportering og visning av studiebarometerets informasjon: Under presentasjonen av studiebarometertallene de to foregående år har det framkommet et ønske om at det kunne fremlegges bedre presentasjoner og analyser av den informasjon man mistenkte kunne skule seg i denne mengden av tall. Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) har utarbeidet en løsning for hvordan dette kan gjøres fra FSAT sitt datavarehus STAR (gjennom bruk av visnings- og rapportverktøyet Tableau). Men STAR-datavarehuset inneholder ikke studiebarometerets tall, og Tableau-løsningen kan ikke brukes på andre datavarehus enn STAR, og systemet kan ikke bringe inn data fra andre kilder enn de som er definert i "FS-marten" (som altså ikke per i dag omfatter studiebarometeret).

Begge disse forhold hadde vært avhjulpet dersom STAR hadde fått studiebarometeret som datakilde. Dermed ville hver enkelt institusjon automatisk få tilgang til egen informasjon i full dybde, mens informasjonen på tvers av institusjoner ville være den samme som finnes i studiebarometeret i dag. Forskjellen ville bli at studiebarometerets data ville være tilgjengelig på en så enkel måte at institusjonene faktisk kunne benytte den, i langt større grad enn hva som er tilfellet i dag.

 

Forslag til vedtak:  ​Læringsmiljøutvalget ber universitetet forespørre NOKUT og FSAT om studiebarometerets data kan implementeres som datakilde i STAR, slik at institusjonene på en mye enklere måte kan gjøre bruk studiebarometerets data, i tråd med egne så vel som departementets ønsker, samt å følge opp forespørselen slik det måtte være naturlig.

 

Aktuelle lenker:

 

 

Saken er godkjent av utdanningsdirektøren 14.02.2016.

Saksbehandler: Marit C. Farsund & Stig A. Selmer-Anderssen

 

 


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (14.02.2016)

Skriv ut artikkel print symbol
Studiebarometeret logo
Svarfordeling over studiebarometerets indekser 2015
Svarfordeling over studiebarometerets indekser 2015