LU 07/16 Ny sammensetning av læringsmiljøutvalget


Vedtakssak (P360 16/00080-7)

Saken gjelder: Ny sammensetning av læringsmiljøutvalget

På sitt møte 3. desember 2015 fastsatte universitetsstyret nytt mandat og ny sammensetning for to av de sentrale utvalg (utdanningsutvalget og læringsmiljøutvalget) (sak US 115/15). Begge utvalg fikk nye mandater fra 1.1.2016. Men mens utdanningsutvalget også fikk ny sammensetning fra samme dato, skal læringsmiljøutvalget fortsette fram til sommeren 2016 med den sammensetning det fikk høsten 2015. Fra høsten 2016 skal også læringsmiljøutvalget ha ny sammensetning. Sentrale trekk ved den nye sammensetningen er følgende:

Ingen av de to utvalgene har hittil hatt ekstern representasjon, men dette er nå vedtatt for begge utvalg.

Med 10 faste medlemmer og 16 faste observatører var læringsmiljøutvalget et omfangsrikt organ. Den nye sammensetninger har både færre medlemmer og færre observatører (9 faste medlemmer, 3 observatører).

Styret fastsatte at utvalget fra høsten 2016 skal ha følgende sammensetning:

  • Prorektor
  • 1 prodekan for undervisning
  • Representant for institusjonens drift/infrastruktur
  • 1 fakultetsdirektør
  • 4 studentrepresentanter
  • 1 ekstern representant

Bibliotekdirektør, SiS-leder og IT-direktør eller driftsleder utgjør faste observatører til utvalget, og har talerett på utvalgets møter. Utdanningsdirektøren er utvalgets faste sekretær.

Prorektor samt bibliotekdirektør og SiS-leder er medlemmer/obeservatører i kraft av sin stilling. Dersom driftsleder utgjør representanten for institusjonens drift/infrastruktur, skal IT-direktøren være utvalgets tredje observatør og vice versa. For høsten 2016 har styret fastsatt overgangsregel om at fakultetsdirektøren blir værende fra utvalget slik det er satt sammen våren 2016. Prodekan for undervisning skal utnevnes fra ett av de to andre fakultetene. Studentrepresentantene oppnevnes av styret etter anbefaling fra StOr. Som overgangsregel for høsten 2016 har styret fastsatt at det ene av to-års-representantene fra StOr blir værende fra våren 2016.

Det er ikke bestemt hvem som skal være det eksterne medlem, men det kan ikke være en UiS-ansatt eller UiS-student. For denne rollen har styret fastsatt at «utvalget kan gi råd om hvem som bør oppnevnes». Utvalget må derfor ta stilling til om det ønsker å gi slikt råd, samt hvordan utvalget i så fall skal finne fram til hvem utvalget vil tilrå.

Utdanningsdirektørens vurdering

Utdanningsdirektørens vurdering er at utvalget bør benytte styrets invitasjon til å gi råd. Utdanningsdirektøren foreslår en framgangsmåte der utvalgets medlemmer spiller inn forslag til eksternt medlem innen utgangen av uke 10. Til neste utvalgsmøte forbereder utdanningsdirektøren en kortliste med (minst) fem kandidater. Utvalget prioriterer kandidatene, som forespørres i prioritert rekkefølge.

 

Forslag til vedtak:  ​Utvalget godkjenner utdanningsdirektørens framlegg til forenklet framgangsmåte for tilråing om eksternt medlem til utvalget, og ber utdanningsdirektøren iverksette arbeidet.

 

 

Saken er godkjent av utdanningsdirektøren 11.02.2016.

Saksbehandler: Stig A. Selmer-Anderssen

Saksdokumentet i pdf-format: LU 07/16 Ny sammensetning av læringsmiljøutvalget

 

                                     


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (12.02.2016)

Skriv ut artikkel print symbol