LU 05/16 Utlysing av midler til læringsmiljøfremmende tiltak - universell utforming


Vedtakssak (P360 16/00080-5)

Saken gjelder: Læringsmiljøutvalget har siden 2007 utlyst midler til prosjekter som har til hensikt å fremme et bedre læringsmiljø ved Universitetet i Stavanger. Utvalget skal vurdere om det vil tilrå en slik utlysing også dette år, og om kriteriene for tildeling i så fall bør beholdes uendret, eller om de bør oppdateres.

Bakgrunn

Utlysningen av midlene har normalt skjedd i januar/februar med frist for å søke midlene i mai. De tre fakultetene, samt Universitetsbiblioteket og Læringsstøttesenteret har tradisjonelt fått tilsendt utlysningen og blitt oppfordret til å søke midler dersom det er miljøer eller prosjekter som oppfyller kriteriene for å søke.

Følgende har tidligere vært formulert i utlysningsteksten:

«… midler tildeles prosjekter som har som målsetting å legge forholdene til rette for studentenes læring gjennom bevisst faglig, pedagogisk og sosial innsats eller ved annen spesiell innsats for tilrettelegging for det fysiske eller psykososiale læringsmiljøet ved institusjonen.» «Mer konkret kan dette dreie seg om pedagogiske prosjekter som utvikling av studentaktive læringsformer, sosiale tiltak og tilretteleggingsarbeid for studenter med spesielle behov, fysiske forbedringer av undervisningslokale, lesesaler etc, og andre relaterte tiltak.»

Ved flere anledninger siden 2007 har metode, utlysningsstrategi og kriterier knyttet til disse midlene vært gjenstand for diskusjon og vurdering av utvalget. Dette har ført til mindre justeringer og større endringer i utlysningsteksten som sendes bredt ut i institusjonen i januar/februar hvert år.

Historikk

Universitetet i Stavanger står midt i en massiv digital utvikling av ulike sider ved læringsmiljøet både når det gjelder undervisningsmetoder, læringsformer, vurderingsformer og læringsarenaer. Dette betyr store endringer i studentenes læringsmiljø fremover. Derfor så utdanningsdirektøren det som betimelig ved utlysningen i fjor å legge frem for KLU (nå LU) en sak som omhandlet kriteriene for utlysningen og meningen med disse midlene, altså incentivene for å lyse dem ut. Saken ble lagt frem for utvalget i februar 2015, og førte til følgene vedtak (sak KLU 05/15):

«KLU ber utdanningsdirektøren om at det også i 2015 lyses ut midler til læringsmiljøfremmende tiltak ved UiS. KLU ber om at utdanningsdirektøren ved utformingen av kriteriene for tildeling i 2015 tar hensyn til de råd utvalget fremmet under behandlingen av saken.»

På bakgrunn av vedtaket ble følgende kriterier lagt til grunn ved utlysningen om midler til læringsmiljøfremmende tiltak 2015:

«Midler kan tildeles prosjekter eller tiltak som legger til rette for studenters læring, faglig og pedagogisk innenfor rammen av ett eller flere av følgende kriterier:

  • Prosjektet/tiltaket retter fokus på det digitale læringsmiljøet ved UiS
  • Prosjektet/tiltaket søker å bedre læringsmiljøet for minorittsspråklige studenter
  • Prosjektet/tiltaket retter seg mot økt studentoppfølging»

 

Utvalgets mandat

Læringsmiljøutvalget har siden fjorårets utlysing av midler fått sitt mandat revidert og fastsatt på nytt (sak US 115/15), med virkning fra 1.1.2016. I det nye mandatetet finner vi at «Læringsmiljøutvalget er universitetets sentrale organ i læringsmiljøspørsmål, og utgjør samtidig institusjonens læringsmiljøutvalg i lovens forstand. Læringsmiljøutvalgets hovedanliggende vil være de omgivelser (fysisk, digitalt og psykososialt) universitetet tilbyr sine studier i. Utvalget skal bidra til at de krav som stilles til det psykososiale, digitale og fysiske læringsmiljø er oppfylt». Utdanningsdirektøren ber derfor om at utvalget vuderer ordningen opp mot det mandat som trådte i kraft 1.1.2016, og som finnes på Læringsmiljøutvalgets nettsider

Universell utforming

Styret ved Universitetet i Stavanger har vedtatt Handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging 2015-2025. Handlingsplanen er utarbeidet av Læringsmiljøutvalget, og forankret i det mandatet styret har gitt utvalget, samt i den strategi styret har vedtatt for institusjonen. Planen gjelder alle studenter og ansatte ved UiS, og følges opp av Utdanningsutvalget og Læringsmiljøutvalget.

For universitetet i Stavanger er det av strategisk betydning at for institusjonen at alle tjenestemottakere skal kunne nyttiggjøre seg de tjenester UiS tilbyr innenfor de omgivelsene vi tilbyr dem i uten behov for spesiell tilpasning og utforming. UiS har som mål å ligge i forkant når det gjelder kravet om at all statlig virksomhet skal være universelt utformet i 2025.

I styresak US13/14 slås det fast at:

«Siktemålet med universell utforming er å gjøre det enklere for alle studenter å lykkes med å nyttiggjøre seg studietilbudets innhold og studieelementer uten at dette skal gå på bekostning av faglig nivå.»

 

Veikart 2015-2017 og midler til læringsmiljøfremmende tiltak

I styremøtet 13.06.13 vedtok styret i forbindelse med Tverrgående handlingsplan for UiS 2013-2017 et tverrgående institusjonelt prosjekt kalt Studentaktiv læring og moderne arbeidsformer. Prorektor ledet arbeidsgruppen som skulle vurdere hvordan bruk at teknologisk verktøy og digitalisering av læringsprosesser kan fremme studentaktiv læring, kvalitet i utdanningene og fremragende undervisning.

Dokumentet Veikart 2015-2017: Læringsmiljøet, undervisningsformene og den digitale utviklingen er et resultat av gruppens arbeid, og ble lagt fram for styret i mars 2015 (sak US 12/15) - altså etter utlysingen av midler for læringsmiljøfremmende tiltak for 2015.

Dokumentet inneholder en rekke mål og tiltak for å oppfylle målsettingene angående læringsmiljøet, undervisningsformene og den digitale utviklingen, og er resultatet av et bredt institusjonelt samarbeid for å bedre læringsmiljøet ved UiS i en digitalisert nåtid og fremtid. Utdanningsdirektøren ber derfor om at Læringsmiljøutvalget nå diskuterer om (og i så fall hvordan) midlene til læringsmiljøfremmende tiltak bør ses i fohold Veikart 2015-2017.

Relevante spørsmål kan være:

  • Bør veikart-tiltak prioriteres i tildelingene?
  • Skal veikart-tiltak utelukkes fra tildelingene?

Utdanningsdirektøren ber utvalget drøfte og ta stilling til om tildelingen av midler til tiltak for å fremme læringsmiljøet inngår i, eller overlapper, eller kanskje komplementerer veikartets tiltak.

Oppsummering

Universitetet i Stavanger står overfor en massiv digital utvikling, slik at lovens krav til at tilbudene skal være utformet på en universell måte gjelder i særlig høy grad. Utdanningsdirektøren ønsker med denne saken å be utvalget drøfte et forslag om å følge opp dreiningen fra særskilte tiltak til universell utforming gjennom å lyse ut midler til læringsmiljøfremmende tiltak som fokuserer på universell utforming av studienes innhold og omgivelser. Dette vil samtidig være ett ledd i Læringsmiljøutvalgets oppfølging av de mål og tiltak som er fastsatt i universitetets handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging.

Utdanningsdirektøren ber LU se drøftingen i sammenheng med universitetets institusjonelle tiltak for studentaktive læring og moderne arbeidsformer; «UiS Veikart 2015-2017».

Forslag til vedtak:  ​Læringsmiljøutvalget ber utdanningsdirektøren om at det også i 2016 lyses ut midler til læringsmiljøfremmende tiltak ved UiS, med fokus på den digitale utviklingen og universell utforming av studienes omgivelser og innhold. LU ber om at utdanningsdirektøren ved utformingen av kriteriene for tildeling i 2016 tar hensyn til de råd utvalget fremmet under behandlingen av saken.

 

Saken er godkjent av utdanningsdirektøren 11.02.2016.

Saksbehandler: Maren A. Kvaløy

Saksdokumentet i pdf-format: LU 05/16 Utlysing av midler til læringsmiljøfremmende tiltak - universell utforming

 


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (11.02.2016)

Skriv ut artikkel print symbol