Møte i utdanningsutvalet 16. november 2016


Her finn du innkalling og saksdokument til møtet 16. november. Sakene vert publiserte etter kvart som dei vert ferdigstilde, 1 - 2 veker før møtedato.

Foreløpig sakliste:

UU 33/16 Godkjenning av innkalling

UU 34/15 Møtebok frå utdanningsutvalet 21. september 2016

UU 35/16 Masterprogram ved Det samfunnsvitskaplege fakultetet - akkreditering

UU 36/16 Masterprogram for grunnskulelærarutdanning - akkreditering

UU 37/16 Høyring om framlegg til ny studietilsynsforskrift

UU 38/16 Presisering i Regler for opptak og rangering til mastergradsstudier ved UiS

UU 39/16 Plan for utvalet sitt arbeid 2017

UU 40/16 Tema for strategisak i februarmøtet

UU 41/16 Orienteringssaker

a) Høring av utkast til forskrift om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring og om henvisning til Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring. 16/05630 
b)

UU 42/16 Eventuelt


Sist oppdatert av Eilef Johan Gard (02.11.2016)

Skriv ut artikkel print symbol