Møte i utdanningsutvalet 16. november 2016


Her finn du innkalling og saksdokument til møtet 16. november. Sakene vert publiserte etter kvart som dei vert ferdigstilde, 1 - 2 veker før møtedato.

Foreløpig sakliste:

UU 33/16 Godkjenning av innkalling

UU 34/15 Møtebok frå utdanningsutvalet 21. september 2016

UU 35/16 Masterprogram ved Det samfunnsvitskaplege fakultetet - akkreditering

UU 36/16 Masterprogram for grunnskulelærarutdanning - akkreditering

UU 37/16 Høyring om framlegg til ny studietilsynsforskrift

UU 38/16 Presisering i Regler for opptak og rangering til mastergradsstudier ved UiS

UU 39/16 Plan for utvalet sitt arbeid 2017

UU 40/16 Tema for strategisak i februarmøtet

UU 41/16 Orienteringssaker

a) Høring av utkast til forskrift om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring og om henvisning til Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring. 16/05630 
b)

UU 42/16 Eventuelt


Sist oppdatert av Eilef Johan Gard (02.11.2016)

Skriv ut artikkel print symbol
Om utdanningsutvalet

 

Mandat og årshjul
Mandat og samansetjing for utdanningsutvalet

Årshjul

Møte våren 2018
Onsdag 7. februar
Onsdag 21. mars
Onsdag 23. mai

Møte hausten 2018
Onsdag 19. september
Onsdag 17. oktober
Onsdag 14. november

Møtetid er 09:00 - 11:30. Styrerommet i Arne Rettedals hus.

Innkallingar, saksdokument og møtebøker 2018

Innkallingar, saksdokument og møtebøker 2017

Innkallingar, saksdokument og møtebøker 2016

Innkallinger, saksdokument og møtebøker 2015

Innkallinger, saklister og møtebøker 2014

Møtebøker 2006-2013

Årsrapport 2015

Årsrapport 2014