Arbeidstakerorganisasjoner


Hovedavtalen i staten er grunnlaget for de ansattes rett til medbestemmelse. Ved Universitetet i Stavanger er det med utgangspunkt i hovedavtalen inngått en lokal tilpasningsavtale som regulerer sentrale områder i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Partene er enige om at medbestemmelsesretten best utøves gjennom arbeidstakerorganisasjonenens tillitsvalgte. Organisasjonene skal ivareta medlemmenes interesser og fungerer som representanter for disse både når det gjelder medbestemmelse etter hovedavtalen og forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår etter hovedtariffavtalen.

I Norge har en fire hovedsammenslutninger som ivaretar interessene for flere ulike arbeidstakerorganisasjoner; Akademikerne, LO Stat, UniO og YS Stat. Fagforeninger med tillitvalgte ved UiS:

De fleste ansatte ved universitetet er medlem i en arbeidstakerorganisasjon. Nærmere opplysninger om organisasjonen og dens tilbud kan du få ved å kontakte hovedtillitsvalgt.


Sist oppdatert av Heidi Fosse Mathisen (30.08.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Medbestemmelse

Staten og hovedsammen-slutningene for de statsansatte har inngått en hovedavtale med det formål å skape et best mulig samarbeidsgrunnlag mellom partene på alle nivåer.

Hovedavtalen skal og:

  • være grunnlag for arbeidstakernes rett til medbestemmelse ved siden av bl.a tjenestetvistloven, tjenestemannsloven og arbeidsmiljøloven
  • gi arbeidstakerne en reell innflytelse på hvordan deres arbeids-plass skal organiseres og hvordan arbeids-metodene skal utvikles
  • være et redskap for å utvikle ledelse, medbestemmelse og arbeidsmiljø
  • gi den enkelte arbeids-taker mulighet for faglig og personlig utvikling. Arbeidet må derfor organiseres og tilrettelegges slik at man drar nytte av arbeidstakernes kunnskap.
  • utvikle samarbeid slik at dette kan bidra til et godt arbeidsmiljø og god ledelse, bedre reslutat-oppnåelse og et godt forhold til innbyggerne.