Omsorgsrelasjoner i sykepleie i Tanzania


Bodil Bø Våga ved Institutt for helsefag disputerer fredag 2. oktober 2015 ved Universitetet i Bergen. Våga forsvarer sin avhandling om omsorgsrelasjoner i sykepleie i Tanzania.

Sykepleieutøvelse i Tanzania og i Afrika generelt har blitt kritisert for å være preget av dårlig pasientbehandling. Forklaringer har vært knyttet til stort arbeidspress og manglende ressurser. Målet for Vågas studie var å utforske den lokale konstruksjonen av sykepleieomsorg gjennom intervju og observasjon av samhandlingen mellom sykepleiere og HIV-positive kvinner innenfor program for forebygging av mor-barn smitte gjennom svangerskap og amming.

Avhandlingen har fått tittelen: «Scrutinizing care in nursing practice. An ethnographic study of nurse-mother interaction in programmes to prevent HIV transmission from mother to child in Tanzania».

Les mer på UiB sine nettsider.

 


Sist oppdatert av Benedicte Pentz (28.09.2015)

Skriv ut artikkel print symbol
Portrett Bodil Bø Våga
Feltarbeid blant sykepleiere og HIV-positive mødre i Tanzania har resultert i Bodil Bø Vågas doktorgradsavhandling.
AD-HOC TELEFON FOR AV-HENVENDELSER

IT-avdelingen har opprettet en egen ad-hoc telefon for AV-henvendelser. Telefonen er til bruk når en trenger rask hjelp til å løse AV-problemer i en undervisningssituasjon, på møter og andre arrangement. Tjenesten gjelder Ullandhaug, innen vanlig arbeidstid.

Tlf.nr. er (518) 34567