Ole Andreas Engen i forskningsetisk komité


Professor Ole Andreas Engen har blitt oppnevnt til medlem av Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) av Kunnskapsdepartementet.

NENT er et uavhengig organ som skal fungere som utkikkspost, opplyser og rådgiver i forskningsetikk. Organet gransker uredelighet innen sine fagområder.

I tillegg til naturvitenskap og teknologi er ansvarsområdene industri-, landbruks- og fiskeriforsking, samt de delene av bio- og genteknologisk forskning som ikke dekkes av medisin.

–  Jeg sa ja til å bli medlem fordi jeg synes forskningsetikk er viktig. Samtidig er forskningsetiske problemstillinger relevante innenfor mitt fagområde risiko og samfunnssikkerhet,  pluss at jeg underviser i vitenskapsteori og etikk ved våre masterstudier, sier professor Ole Andreas Engen ved Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag ved UiS.

Oppnevningen gjelder for perioden 1.1.2014 til 31.12.2017.

De nasjonale forskningsetiske komiteene har fått sitt mandat fra Kunnskapsdepartementet. Komitésystemet er hjemlet i Lov om behandling av etikk og redelighet i forskning (Forskningsetikkloven).

Les mer om Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT).
 


Sist oppdatert av Ida Gudjonsson (15.01.2014)

Skriv ut artikkel print symbol
Ole Andreas Engen
Ole Andreas Engen er oppnevnt til medlem av NENT ut året 2017.
AD-HOC TELEFON FOR AV-HENVENDELSER

IT-avdelingen har opprettet en egen ad-hoc telefon for AV-henvendelser. Telefonen er til bruk når en trenger rask hjelp til å løse AV-problemer i en undervisningssituasjon, på møter og andre arrangement. Tjenesten gjelder Ullandhaug, innen vanlig arbeidstid.

Tlf.nr. er (518) 34567