Infomøter på UiS i høst om nye EU-programmer


1. januar 2014 trer de nye EU-programmene for utdanning, forskning, kultur m.m. i kraft. I høst vil det derfor arrangeres en rekke informasjonsmøter på UiS om Erasmus+ og Horisont2020.

ERASMUS+ for grunnopplæring og arbeidsliv - 16. oktober
SIU arrangerer informasjonsmøte den 16. oktober der målgruppen er ansatte i alle nivåer av grunnopplæring, inkl. barnehage og videregående skoler, lærebedrifter, opplæringskontorer, voksenopplæring, offentlig sektor m.m. Særlig vil skoleeiere og -ledere inviteres til dette møtet. Hovedfokus vil ligge på hvordan skoler og bedrifter kan nyttiggjøre seg Erasmus+ til å bidra til økt kvalitet og relevans. Påmelding her.

ERASMUS+ for høyere utdanning - 1. november
SIU vil komme til UiS for å arrangere et informasjonsmøte primært for vitenskapelig og administrativt ansatte på institusjonen. Dette møtet vil dreie seg om ERASMUS+ for høyere utdanning som verktøy for økt utdanningskvalitet og regionalt samarbeid med arbeidsliv. Påmelding her.
Kontaktperson for begge Erasmus+ møtene: Trym N. Holbek, Internasjonalt kontor

HORISONT2020 for forskningsmiljøer og næringsliv - oktober/november
Norges Forskningsråd vil komme til UiS ultimo oktober / primo november for å samle forskere fra regionens institusjoner samt regionalt næringsliv til informasjonsmøte om det nye forskningsprogrammet i EU.
Kontaktperson: Kyrre Aas, EU-fagenheten


Sist oppdatert av Trym Holbek (11.09.2013)

Skriv ut artikkel print symbol
EU-kommisjonen logo
AD-HOC TELEFON FOR AV-HENVENDELSER

IT-avdelingen har opprettet en egen ad-hoc telefon for AV-henvendelser. Telefonen er til bruk når en trenger rask hjelp til å løse AV-problemer i en undervisningssituasjon, på møter og andre arrangement. Tjenesten gjelder Ullandhaug, innen vanlig arbeidstid.

Tlf.nr. er (518) 34567