Erasmus ansatt- og lærerutveksling 2011/2012


Frist for søknad om ansatt- eller lærerutveksling for studieåret 2011/2012 er satt til 15. august 2011.

Lærerutveksling
Lærermobilitet gir gode muligheter til å knytte og opprettholde kontakt med utenlandske kolleger og lærersteder, og lærermobiliteten i Erasmusprogrammet har som mål å:

  • gi studenter som ikke kan delta i en mobilitetsordning muligheten til å dra nytte av den kunnskap og ekspertise lærere fra andre europeiske land besitter
  • fremme utveksling av pedagogisk ekspertise og erfaring
  • oppfordre høyere utdanningsinstitusjoner til å utvide og utvikle kursinnholdet og -utvalget de tilbyr

Ansattutveksling
Er du interessert i et utenlandsopphold for å gå på språkkurs, delta på kurs / konferanser eller få annen form for opplæring? Internasjonalt kontor kan i studieåret 2011/2012 tildele stipend til kortere opphold ved et universitet eller en annen bedrift, organisasjon eller institusjon i EU-landene. Ordningen er en del av Erasmus-programmet i EUs program for livslang læring (LLP), og går under navnet "ansattmobilitet". Hensikten med stipendet er å stimulere den internasjonale aktiviteten ved UiS. Alle ansatte, også ansatte i teknisk – administrative stillinger, kan søke. Stipendet skal brukes til opplæring.

Søknadsfrist
For studieåret 2011/2012 er fristen for å søke om lærerutveksling: 15. august 2011

Full utlysningstekst og søknadsskjema finner du på ansatt.uis.no/internasjonalt


NB: Om årets stipendutlysning
På grunn av forhold knyttet til omstilling i Internasjonalt kontor er søknadsfristen for Erasmus lærerutveksling utsatt til den 15. august. Dette er et grep for å gi den enkelte ansatte og deres enheter anledning  til å få tid til å planlegge og sende inn søknad. Fra og med studieåret 2012/2013 vil vi igjen benytte vanlig søknadsfrist i juni.


Sist oppdatert av (27.06.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
AD-HOC TELEFON FOR AV-HENVENDELSER

IT-avdelingen har opprettet en egen ad-hoc telefon for AV-henvendelser. Telefonen er til bruk når en trenger rask hjelp til å løse AV-problemer i en undervisningssituasjon, på møter og andre arrangement. Tjenesten gjelder Ullandhaug, innen vanlig arbeidstid.

Tlf.nr. er (518) 34567