Hvis samhandlingen svikter


– God samhandling mellom helsetjenestene er avgjørende for pasienters liv og helse, sier stipendiat Kristin Laugaland ved UiS.

Kristin Laugaland forsker på overføringer av eldre pasienter mellom ulike helsetjenester i Norge. Særlig er hun opptatt av hvordan pasientenes sikkerhet blir ivaretatt i disse overføringene.

Doktorgradsprosjektet er finansiert av Helse Førde og inngår som en del av et større forskningsprosjekt ved UiS om kvalitet og sikkerhet i eldreomsorgen. Forskningen er ledet av professor Karina Aase og er støttet av Norges forskningsråd og Helse Vest.

Stipendiaten er spent på hvordan Norge vil løse morgendagens største helseutfordring. For i årene framover vil tallet på eldre i Norge øke kraftig. Selv om flere eldre vil holde seg friskere lenger, vil også langt flere eldre trenge behandling, pleie og omsorg.

Som et svar på behovet for helsetjenester skal samhandlings-reformen settes i verk fra 1. januar 2012. Målet er at flere pasienter skal få behandling nærmere sitt eget hjem. Da må kommunene overta flere av oppgavene som i dag utføres på sykehus.

Kritiske overganger
– Svikter samhandlingen mellom spesialist- og primær-helsetjenesten, kan det føre til et dårligere helsetilbud, unødvendige innleggelser på sykehus, for tidlige utskrivelser, misnøye blant pasienter og mangelfull oppfølging, sier Kristin Laugaland og konstaterer:

– Internasjonal forskning viser at faren for svikt er betydelig i samhandlingen mellom fastlege, omsorgstjeneste og sykehus. Svikt i behandling og pleie kan føre til funksjonsreduksjon, forlenget sykehusopphold eller i verste fall død for pasienten, sier Laugaland.

Mangelfull kommunikasjon og dokumentasjon er de største utfordringene. Viktig informasjon om symptomer, medikamenter, behandling og oppfølging følger ikke alltid pasienten ved innleggelse eller utskrivelse fra sykehus.

– Ifølge en norsk forskningsstudie kan epikrisen, altså den samlede framstillingen av sykehistorien, være så mangelfull at den kan utgjøre en helserisiko for pasienten, sier Laugaland.

– Mange pasienter blir også feilmedisinert. Eldre pasienter, med sammensatte diagnoser, skal ofte ha flere medisiner. I tillegg til at de kan feiltolke dosene, er det ikke alltid helsepersonellet har fått informasjon om hvor lenge pasienten skal stå på medisinene.

– Pasienter som har tatt prøver som røntgen, digitale snittbilder og blodprøver, kan bli skrevet ut før prøvesvarene er klare. Viktige
opplysninger står i fare for ikke å bli fulgt opp, sier Laugaland, som mener det er urovekkende når internasjonal forskning viser at flere uønskede hendelser i pasientoverføringene kunne vært unngått.

– Det er særlig eldre pasienter over 65 år som er mest utsatt for svikt i overføringene. De har ofte sammensatte sykdommer som
krever sammensatt behandling. Dessuten er eldre mennesker ekstra sårbare. De har mindre reserver og trenger rask hjelp ved akutt sykdom. I tillegg er de ofte mentalt svekket og klarer dermed ikke å ta del i sin egen behandling. Eldre pasienter er helt avhengige av helsepersonell som ivaretar behovene deres, sier Laugaland.

Uklare ansvarslinjer
Hun mener svikt i samhandlingen stort sett skyldes uklare ansvarslinjer mellom tjenestenivå og en manglende helhetlig forståelse av hele behandlingsforløpet pasienten skal gjennom.

– I Norge er det forsket lite på pasientsikkerhet i lys av sam-handlingsutfordringer. Til nå har forskerne vært mest opptatt av overføringer innenfor spesialisthelsetjenesten og mindre opptatt av overføringer på tvers av tjenestenivå eller innenfor primærhelsetjenesten, sier Laugaland.

Stipendiaten og forskergruppen ved UiS ser fram til å bidra med viktige svar framover på hva som faktisk skjer i overføringene.

Tekst: Silje Stangeland
Illustrasjon: Ingund Svendsen

Saken er hentet fra Univers 2 2011 hvor tema er framtidsutfordringene i helsesektoren. 

Les også: Mangelen på varme hender
Les også: Morgendagens multisykepleiere
Les også: Når hjertet slutter å slå
Les også: Motivasjon for livet

Les mer om helseforskning ved UiS
Les mer om helseutdanninger ved UiS

Les også: Akuttmedisinsk storsatsing i Stavanger
Les også: Luftambulansen med gavepakke til UiS


Sist oppdatert av Silje Stangeland (15.06.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
Illustrasjon av samhandling
NÅR PASIENTEN BLIR STAFETT-PINNE: Manglende samhand-lingskompetanse i helsesektoren vil føre til flere uønskede hendelser som går ut over pasientene, frykter stipendiat Kristin Laugaland ved UiS.
Fall og feil medisiner

Fall, feilmedisinering og rutinesvikt er de uønskede hendelsene som blir hyppigst rapportert ved kommunale sykehjem. I masteroppgaven sin fra 2010 konkluderer Janne Gro Alsvik ved UiS også med at det trolig foregår en under-rapportering. Hun finner betyd-elig variasjon i hvor mye som rapporteres. Ni sykehjem i Stavanger var med i studien. Alsvik har blant annet studert antall uønskede hendelser per sengeplass for disse sykehjem-mene i en treårsperiode. Hun har også intervjuet sykehjems-ansatte for å kartlegge forhold knyttet til rapporteringskultur. Masteroppgaven er del av en samarbeidsavtale mellom Stavanger kommune og Institutt for helsefag ved UiS.