Morgendagens multisykepleiere


– Sykepleiere trenger bred kompetanse når sykehus blir mer spesialiserte, sykehjem blir mer medisinske og flere skal pleies i sitt eget hjem, sier leder Kari Vevatne ved Institutt for helsefag ved UiS.

– På sykehusene må sykepleierne være i beredskap for flere akutte og kritiske situasjoner. De må også kunne jobbe godt på egen hånd og på tvers av profesjoner i komplekse situasjoner, sier Kari Vevatne.

– Samtidig vil Helse-Norge, som følge av samhandlingsreformen, trenge sykepleiere som kan gi akutt hjelp også hjemme hos pasienter og på sykehjem, sier Vevatne.

Hun mener sykepleiere også her må kunne jobbe godt på egen hånd og oftere være forberedt på å måtte gi livreddende behandling.

– Når flere pasienter og eldre skal pleies i sitt eget hjem, vil sykepleiere måtte jobbe mer aktivt sammen med de pårørende. Framtidas eldre vil dessuten forvente å få leve godt og lenge. Morgendagens sykepleie vil handle mye om å øke enkelt-menneskers livskvalitet og forebygge sykdom, sier Vevatne.

Bred kompetanse
Ifølge instituttlederen vil sykepleierstudenter fra UiS ha særlig gode praktiske kunnskaper, god trening i å jobbe i team og god trening i å gi akutt sykepleie - kompetanse Helse-Norge helt klart vil trenge.

– I bunn skal det være et godt etisk fundament. Vi har stadige diskusjoner om hvordan etikk kan knyttes til utøvelsen av faget, sier hun.

Ved UiS kan du blant annet ta bachelor i sykepleie og master i helsevitenskap, i tillegg til en rekke videreutdanninger. Du kan også ta nettbasert sykepleie.

– Siste skudd på stammen er det nye ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap, som nå også gjør det mulig å ta en doktorgrad i helse og medisin. Dette er en spennende satsing, sier Vevatne.

Med den nye og tverrfaglige PhD-graden er det nå mulig både for sykepleiere, kiropraktorer og medisinere å disputere ved UiS. Universitetet har dermed både mange og lange utdanningsløp innen helsefag.

– Ved å tilby utdanninger fra bachelor til ph.d. står vi også klare til å utdanne morgendagens forskere og lærekrefter. For å møte framtidsutfordringene trengs det lærekrefter som kan undervise morgendagens helsepersonell, sier Vevatne.

Når UiS nå også har fått rettsvitenskap med spesialisering i helse- og sosialrett, kan studenter også få den juridiske kompetansen som endringsprosessene for bedre velferd vil kreve.

Simulering og veiledning
UiS er medeier i SAFER (Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research), som er et læringssenter opprettet for å styrke akuttmedisinsk opplæring. Her får sykepleierstudentene en unik mulighet til å øve seg på akutt og kritisk sykepleie og det å jobbe i team.

– Studentene våre får god trening i ferdigheter, kommunikasjon og samhandling, sier Vevatne, som forteller at de nå jobber for å få til simuleringstrening sammen med medisinstudenter.

Sykepleierstudentene har dessuten praksis både på sykehus, i kommunehelsetjenesten og på distriktspsykiatriske sentre.

– Vi har også mange veiledningsposter, altså enheter hvor det er flere studenter enn vanlig, og hvor veileder er mye til stede. UiS er den eneste sykepleierutdanningen i landet som har veiledningspost innen psykisk helse, sier Vevatne, som legger til at dette er en pedagogisk metode som UiS har videreutviklet gjennom flere år.

I tillegg får studentene ved UiS god praktisk trening på UiS sitt eget sykepleielaboratorium.

Forskning for pasienten
Også på forskningsfronten jobbes det aktivt med utfordringene Helse-Norge står overfor. UiS-forskere ser blant annet på hvilke konsekvenser samhandlingsreformen kan få for pasientsikkerhet-en. Forskergruppen er samtidig med i et stort EU-prosjekt om sikkerhet på europeiske sykehus.

Mestring av kroniske sykdommer, som hjertelidelser, diabetes og brystkreft, er et annet satsingsfelt. Også rus og avhengighet forskes det iherdig på ved UiS.

– Våre forskere er også opptatt av brukeres og pårørendes opplevelser, samt profesjonelle relasjoner og yrkesidentitet. For å
kunne jobbe tverrfaglig, til beste for pasienten, er det viktig å ha en god yrkesidentitet i bunn, sier Vevatne, som forteller at forskerne ved instituttet er med i flere nasjonale og internasjonale forskningsnettverk.

Tekst: Silje Stangeland
Foto: Elisabeth Tønnessen

Saken er hentet fra Univers 2 2011 hvor tema er framtidsutfordringene i helsesektoren.

Les også: Mangelen på varme hender
Les også: Når hjertet slutter å slå
Les også: Hvis samhandlingen svikter
Les også: Motivasjon for livet

Les mer om helseforskning ved UiS
Les mer om helseutdanninger ved UiS

Les også: Akuttmedisinsk storsatsing i Stavanger
Les også: Luftambulansen med gavepakke til UiS
Les også: Søker forskertalenter innen kiropraktikk


Sist oppdatert av Silje Stangeland (15.06.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
Kari Vevatne
TILBYR MANGE OG LANGE LØP: – Ved å tilby utdanninger fra bachelor til ph.d. står vi også klare til å utdanne morgen-dagens forskere og lærekrefter, sier instituttleder ved helsefag, Kari Vevatne.
Sykepleier med mange hender
Må HA BRED KOMPETANSE: Behovet for omsorgshender som kan pleie morgendagens pasienter er enormt. Morgen-dagens helsearbeidere vil trenge bred kompetanse. På tema-sidene i Univers formidler vi utfordringene Helse- og Velferds-Norge står overfor.
Samarbeidspartnere

UiS samarbeider tett med flere internasjonale, nasjonale og regionale aktører innen helsefaglig forskning og utdanning, blant dem King´s College London, University of Birmingham og Karlova Universitet i Praha. Institutt for helsefag har studentutveks-lingsavtaler med 14 land verden over og samarbeider også tett med andre sykepleierutdan-ninger i Norge, kommuner, sykehus, helseforetak, SAFER, Lærdalfondet og Luftambu-lansen m. fl.