Støtter ønsket om navneendring


Fakultetsrådet ved SV diskuterte blant annet sammensetning av fakultetsstyret, budsjett og opptaksrammer på sitt møte 28. september. Rådet sluttet seg dessuten til forslaget fra Institutt for økonomi og ledelse om en navneendring på instituttet.

Fra 1. januar ønsker Institutt for økonomi og ledelse (IØL) å endre navn til Handelshøgskolen ved UiS (HHUiS). Gjennom en navneendring håper instituttet å oppnå flere søkere, bedre søkere og økt gjennomstrømning.

Fra råd til styre
Under møtet diskuterte fakultetsrådet også mandat og sammensetning av fakultetsstyret. Det er vedtatt av nåværende fakultetsråd skal fungere som styre i perioden 1.1.2011 til 31.07.2011, men ledergruppene ved de tre fakultetene har alle sendt brev til universitetsdirektør og rektor med anmodning om utsettelse av iverksetting fram til de nye styrene er valgt.

Dekanens endring av rolle fra å være leder til å være sekretær for fakultetsstyret ble også diskutert.

Fakultetsrådet fikk videre presentert en egenevaluering av forskningsmiljøer ved Stavanger Universitetssjukehus og UiS innenfor muskel- og skjelettlidelser. Rådet anbefaler at fakultetet gir innspill til budsjett 2012 om etablering av en kiropraktorutdanning, forutsatt ny fullfinansiering av departementet.

Kontroll på økonomien
På møtet fikk rådet også presentert noen innspill til budsjettfordeling 2011 for SV-fakultetet. Blant innspillene var mer administrativ støtte til instituttlederne, som ved omorganiseringen har fått et større selvstendig ansvar og delegert budsjettdisponerings-fullmakt.

Fakultetsrådet fikk også en orientering om regnskap per 2.tertial 2010 og prognose for årsregnskapet 2010. Tallene viser at fakultetet per august har et underforbruk på 4,4 millioner som blant annet kan forklares med at forbruket på lønn er blitt lavere og forbruket på driftskostnader er lavere enn budsjettert.

Regnskap og prognose viser at SV-fakultetet som helhet har god kontroll på økonomien.

Trangt om plassen
Fakultetsrådet diskuterte også opptaksrammer for 2011 med forslag om en liten økning. Denne økningen ligger i hovedsak på helsefag og på institutt for økonomi og ledelse. Rådet sluttet seg til det framlagte forslaget.

Studentrepresentantene ønsket imidlertid ikke en generell økning av rammene på grunn av den stramme romsituasjonen på SV-fakultetet.

Til slutt i møtet orienterte dekanen blant annet om byggsituasjonen for SV-fakultetet. Etter at det planlagte SV-bygget ble utsatt, har flere alternative løsninger blitt skissert. En arbeidsgruppe er satt ned for å se nærmere på situasjonen.

Her finner du sakspapirene til fakultetsrådet 28.09.2010


Sist oppdatert av Silje Stangeland (30.09.2010)

Skriv ut artikkel print symbol
AD-HOC TELEFON FOR AV-HENVENDELSER

IT-avdelingen har opprettet en egen ad-hoc telefon for AV-henvendelser. Telefonen er til bruk når en trenger rask hjelp til å løse AV-problemer i en undervisningssituasjon, på møter og andre arrangement. Tjenesten gjelder Ullandhaug, innen vanlig arbeidstid.

Tlf.nr. er (518) 34567