Turid Rødne disputerer


Turid Rødne disputerer ved Universitetet i Tromsø fredag 27. november. Hennes avhandling konkluderer med at unge forskere får for dårlig veiledning i bruk av kvalitative metoder.

Tittelen på avhandlingen hennes er Kriterier for det vitskaplege ved kvalitativt orientert samfunnsforsking. Ein studie med grunnlag i kvalitativt orienterte hovudfagsoppgåver og doktorgradsavhandlingar ved norske universitet.

Rødne, som er tilknyttet Institutt for media, kultur og samfunnsfag ved Universitetet i Stavanger, gir en analyse av hvordan og på hvilket grunnlag forskere forstår og bruker vitenskapskriterier i det kvalitative forskningsfeltet.

Uoversiktelig
Avhandlingen stiller spørsmål om hvordan unge forskere på orienterer seg i et uoversiktlig landskap av teorier og metoder når de skal bygge frem et vitenskaplig arbeid.

Rødne ser på hvordan normer og retningslinjer som studentene i sosiologi møter gjennom lærebøker i forskingsmetode og annen opplæring i sitt fag, slår inn i aktuelle forskeres strategiske løsninger når de arbeider med å gjøre egen forskning vitenskapelig.

Avhandlingen reiser spørsmål om kandidatene i tilstrekkelig grad tilpasser metodevalg til forutsetninger og rammer som ligger i det enkelte forskningsprosjektet, slik at elementene i sum bygger opp en konsistent metodologi.

Bedre muligheter
For å forstå hvordan og på hvilket grunnlag kriterier for det vitenskaplige tar form i kvalitativ forskning, er det gjort en kvalitativ studie av et utvalg av hovedfagsoppgaver og doktorgradsstudier i sosiologi ved norske universiteter.

Konklusjonen er at det kvalitative forskingsfeltet ikke inviterer hovedfagsstudenter og stipendiater til å drøfte kombinasjonene av valgte metodeelement på tjenlig måte. Forskerne bygger ikke i alle tilfeller opp en metodologisk struktur som er fundamentert på en intern sammenheng mellom metodologiske valg i studien.

Avhandlingen viser at studenter og stipendiater må få bedre muligheter til å bygge inn vitenskapelige kriterier i kvalitativ forskning. Det kvalitative forskningsfeltets institusjoner bør trekke inn metodologiske helhetsløsninger som et mer sentralt kriterium for god faglig kvalitet.

Disputas i Tromsø
Turid Rødne har prøveforelesning på auditorium E-0101 ved SV-fakultetet, Universitetet i Tromsø, den 27. november klokken 10.15. Disputasen starter to timer senere, samme sted.


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (18.11.2009)

Skriv ut artikkel print symbol
Portrettfoto av Turid Rødne
Turid Rødne disputerer i Tromsø den 27. november.
AD-HOC TELEFON FOR AV-HENVENDELSER

IT-avdelingen har opprettet en egen ad-hoc telefon for AV-henvendelser. Telefonen er til bruk når en trenger rask hjelp til å løse AV-problemer i en undervisningssituasjon, på møter og andre arrangement. Tjenesten gjelder Ullandhaug, innen vanlig arbeidstid.

Tlf.nr. er (518) 34567