Utlysning av pedagogiske utviklingsmidler 2018


Ønsker du å teste nye måter å engasjere studentene dine? Eller har dere en plan for å utvikle en app, et digitalt undervisningsopplegg, et nytt og innovativt samarbeidsprosjekt? I så fall har dere sjansen nå.

SV-fakultetet lyser ut kr.300.000 til pedagogiske utviklingsprosjekter. Midlene er et ledd i satsingen på å styrke utdanningskvaliteten ved fakultetet. Prosjektene skal bidra til å styrke undervisnings- og læringskvaliteten på emne- og studieprogramnivå. Studenter bør involveres i planlegging og gjennomføring av prosjektene.

I SVs strategi for 2017-2020 står det blant annet: «Vi vil utvikle en kvalitets- og delekultur for kunnskap og kompetanse som omfatter både ansatte og studenter. Studentene skal oppnå et godt læringsutbytte gjennom varierte undervisningsformer, bruk av digitale verktøy og med økt fokus på studentaktiv læring.»

Prosjektene dere søker støtte til, bør derfor knyttes til strategien vår. Vi ønsker prosjekter innenfor et eller flere av følgende områdene:

  • studentaktive læringsmetoder
  • digitale verktøy i undervisningen
  • internasjonalisering
  • tverrfaglig samarbeid

Søknaden om pedagogiske utviklingsmidler sendes til prodekan for utdanning ved SV fakultetet, Turid Borgen innen 13 april. Søknadene behandles av det nyoppretta studieprogramutvalget ved fakultetet som avgir innstilling til dekanen. Utvalget vurderer om midlene skal gå til ett eller flere prosjekter.

Søknaden skal inneholde:

  • Mål for prosjektet
  • Prosjektbeskrivelse (ca.3 sider)
  • Prosjektets varighet
  • Framdriftsplan
  • Samarbeidspartnere
  • Budsjett og søknadsbeløp

Prosjektet/prosjektene som får støtte skal gjennomføres i løpet av studieåret 2018/2019. Det/de skal presenteres gjennom en sluttrapport (max 3 sider) og en presentasjon til inspirasjon for resten av fakultetet på en fagdag 2019.


Sist oppdatert av Karoline Reilstad (16.03.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
AD-HOC TELEFON FOR AV-HENVENDELSER

IT-avdelingen har opprettet en egen ad-hoc telefon for AV-henvendelser. Telefonen er til bruk når en trenger rask hjelp til å løse AV-problemer i en undervisningssituasjon, på møter og andre arrangement. Tjenesten gjelder Ullandhaug, innen vanlig arbeidstid.

Tlf.nr. er (518) 34567