Disputas i arkeologi


Ved å se på hvordan redskapene fra Sør-Norge i eldre steinalder har blitt framstilt, har Hege Damlien funnet impulser fra Russland og Baltikum. Dette tyder på innvandring fra øst i eldre steinalder. Damlien disputerer for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Stavanger fredag 19. august.

Hege Damlien (41) disputerer for doktorgraden sin ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger, fredag 19. august. Til daglig jobber hun som forsker ved arkeologisk seksjon på Kulturhistorisk museum i Oslo. Hun har lang erfaring som arkeolog, og har jobbet mye i felt, blant annet med steinalderutgravinger. 

Damlien har i sin doktorgrad utforsket koloniseringen av dagens Norge etter siste istid.

Norge ble gradvis befolket etter siste istid, for 11500 år siden, og denne historien har blir fortalt med innvandrere fra Sør-Skandinavia og Nordvest-Europa i hovedrollen. Samfunnsutviklingen gjennom første del av eldre steinalder (9500-7500 f. Kr) har tradisjonelt blitt oppfattet som en gradvis intern utvikling der kontakten og impulsene fra Sør-Skandinavia ble opprettholdt.

Men ved å analysere i detalj hvordan de ulike steinalderredskapene ble laget, viser Damlien til et tydelig brudd både i tilvirkningsmetoden og redskapene omkring 1000 år etter den første koloniseringen. Den nye teknologien viser klare likehetstrekk med den vi finner i Russland og Baltikum, og erstattet den tidligere måten å lage redskaper på. Dette tyder på at den østlige teknologien ikke bare ble spredd gjennom kulturell utveksling mellom ulike jegergrupper, men at det inntraff en ny periode med innvandring til Sør-Norge - denne gangen fra øst.

Damlien skal forsvare sin doktoravhandling «Between Tradition and Adaption. Long-term trajectories of lithic tool-making in South Norway during the postglacial colonization and its aftermath (c. 9500-7500 cal. BC)» på Arkeologisk museum fredag 19. august kl. 12.00 
Hovedveileder for avhandlingen har vært professor Kjel Knutsson fra Universitetet i Uppsala.

Oppgitt emne for prøveforelesning: “Hvordan samhandler jakt-fangst grupper med hverandre I et miljø med lav befolkningstetthet, og hvilken rolle spiller mobilitet for endringsprosesser”

Alle interesserte ønskes herved velkommen både til prøveforelesning kl. 10 og disputas kl. 12.00. Arrangementet finner sted på Arkeologisk museum, Peder Klowsgate 30A, Stavanger. 

Kunngjøringen for disputasen


Sist oppdatert av Ragnhild Nordahl Næss (19.08.2016)

Skriv ut artikkel print symbol
Bilde av Hege Damlien
Hege Damlien (41) disputerer for doktorgraden sin ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger, fredag 19. august.
AD-HOC TELEFON FOR AV-HENVENDELSER

IT-avdelingen har opprettet en egen ad-hoc telefon for AV-henvendelser. Telefonen er til bruk når en trenger rask hjelp til å løse AV-problemer i en undervisningssituasjon, på møter og andre arrangement. Tjenesten gjelder Ullandhaug, innen vanlig arbeidstid.

Tlf.nr. er (518) 34567