Revisjon av tre ph.d.-kurs våren 2008 - DSP 151, DSP 133 og DLV 170


Universitetet i Stavanger
Det humanistiske fakultet

DekanbeslutningDoktorgradskursene “Sosiale og emosjonelle vansker sett i relasjon til skolens og barnehagens læringsmiljø og
sosial kontekst” (DSP 151), “Innovasjonsarbeid i barnehage og skole” (DSP 133) og “Ph.d.-kurs i ikkeparametriske
statistiske metoder” (DLV 170), som arrangeres ved Det humanistiske fakultet, er alle tre revidert i
forkant av studieåret 2008/2009. De planlegges gjennomført i løpet av høstsemesteret 2008.

Alle de tre nevnte ph.d.-kursene ble behandlet og godkjent i Doktorgradsutvalget ved Det humanistiske fakultet
torsdag 8. mai 2008. Sammenlignet med tidligere versjon av kursbeskrivelsene for angjeldende kurs, er det kun
snakk om mindre endringer i årets revisjon, stort sett av formuleringsmessigeller presiserende art.

De få endringene som er foretatt innebærer at:
  1. Forkunnskapskravet til DLV 170 erskjerpet. På grunnlag av tilbakemeldingerfra fjorårets kursdeltakere, er det lagt inn to forkunnskapskrav: Deltakerne bør ha grunnleggende kunnskaper i statistikk og kjennskap til SPSS.
  2. Kravet til paperets/essayets omfang er angitt.
  3. Det er satt en siste frist for innievering av paper.
Vedtak:
Dekan godkjenner med dette de reviderte versjonene av følgende tre doktorgradskurs, hver med 7 studiepoengs
uttelling for aktiv deltakelse og akseptert paper:

DSP 151 Sosiale og emosjonelle vansker sett i relasjon til skolens og barnehagens læringsmiljø og sosial kontekst
DSP 133 lnnovasjonsarbeid i barnehage og skole
DLV 170 Ph.d.-kurs i ikke-parametriske statistiske metoder

Vedlegg:Stavanger, 16.05.2008


___________________

Tor Hauken
dekan


Sist oppdatert av (18.12.2008)

Skriv ut artikkel print symbol