Revisjon av DSP100 og DSP101 - doktorgradskurs i vitenskapsteori med etikk


Universitetet i Stavanger
Det humanistiske fakultet

Dekanbeslutning


Doktorgradskurset i vitenskapsteori med etikk som tilbys doktorgradskandidater og ansatte på alle tre fakulteter ved Universitetet i Stavanger, er revidert i forkant av studieåret 2008/2009.

 

Endringene som er foretatt innebærer at:

  1.  All kursinformasjon er lagt inn i ett dokument i stedet for to
  2. Lengden på paperet som skal skrives i forlengelsen av undervisningen er omskrevet til antall sider, mens det tidligere ble angitt i antall ord
  3. Det er tydeliggjort at veilederen til den enkelte ph.d.-kandidat skal være med og vurdere det paperet som kandidaten leverer
  4. Kravet om 150 sider individuelt pensum knyttet til paperet er tatt ut, da det har vist seg å være overflødig. Studentene refererer uansett til litteratur som i antall sider overstiger dette
  5. Forventningen til hva paperet skal og bør inneholde er utdypet
  6. Muligheten for å utsette innlevering og presentasjon av paperet er innskrenket
  7. Pensumlisten revideres p.t. med henblikk på å få inn en større andel artikler i etikk og skal være klar i april 2008.


Det er likevel snakk om kun mindre endringer i årets revisjon. Endringene gjelder for både 10- og 15- studiepoengsvarianten av kurset. Det som skiller disse to er lengden på og tid til å skrive paperet/essayet. 


Vedtak:

Dekan godkjenner med dette den reviderte versjonen av doktorgradskurset i vitenskapsteori med etikk, DSP100 og DSP101, på hhv. 10 og 15 studiepoeng.


Stavanger, 01.04.2008


___________________

Tor Hauken
dekan


Sist oppdatert av (18.12.2008)

Skriv ut artikkel print symbol