Initiativ for en nasjonal forskerskole og et open access tidsskrift for barnehageforskning


Universitetet i Stavanger
Det humanistiske fakultet

DekanbeslutningVedtak:
Førsteamanuensis Marit Alvestad oppnevnes som UiS i det videre arbeidet, jamfør brev til de tre øvrige institusjonene HiO, DMMH og HVE av 02.04.08.

I brevet av 18.01.08 bes det i tillegg til oppnevning av person til å delta i det videre arbeidet, også om at institusjonen stiller de nødvendige ressurser for det videre arbeidet til rådighet.

Det stilles med dette til rådighet inntil NOK 15 000,- til drift av det videre arbeidet for 2008.

Vedlegg:


Stavanger, 02.04.2008


___________________

Tor Hauken
dekan

Sist oppdatert av (18.12.2008)

Skriv ut artikkel print symbol