Delegasjon av budsjettdisponeringsmyndighet til institutt- og senterledere


Universitetet i Stavanger
Det humanistiske fakultet

Dekanbeslutning


Ref. universitetsstyresak 51/07.

Dekanen ved Det humanistiske fakultet delegerer budsjettdisponeringsmyndighet (anvisningsmyndighet) til følgende institutt- og senterledere:

 • Elaine Munthe, Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk
 • Elisabeth Ianke Mørkeseth, Institutt for førskolelærerutdanning
 • Jens T. Larsen, Institutt for musikk og dans
 • Marie Smith-Solbakken, Institutt for kultur- og språkvitenskap
 • Ragnar Gees Solheim, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning
 • Unni Vere Midthassel, Senter for atferdsforskning
Delegasjonen omfatter følgende:
 • Anvisningsmyndighet innenfor instituttets/senterets budsjettmidler og oppdragsmidler
 • Fastsette lønn for ansatte innenfor rammen av utlysningen. Fastsetting av lønn utenfor rammen må godkjennes av dekan
 • Avgjøre bruk av overtid i instituttet/senteret
Delegasjonen gjelder med virkning fra 01.01.2008.

Forutsetninger:
 • Virksomheten ved instituttene/sentrene må holde seg innenfor tildelte budsjettrammer
 • Enhetene må tilstrebe å skaffe seg handlingsrom i løpet av budsjettåret
 • Vedtak om tildeling og refordeling av stillinger fattes av dekan
 • Dekan kan, dersom hensynet til helheten tilsier det, endre budsjettrammene for instituttene/sentrene i løpet av budsjettåret
 • Vedtak om inngåelse av samarbeid med eksterne samarbeidspartnere (oppdrags-/ prosjektavtale) skal fattes av dekan. Slike avtaler skal signeres av dekan.
 • Økonomiarbeidet skal fortsatt foregå sentralt på fakultetet ved de økonomimedarbeiderne som er dedikert til instituttene.
 • Attestasjonsmyndighet gis til den økonomimedarbeideren som har ansvaret for økonomioppfølgingen ved instituttet/senteret


Stavanger, 21.12.2007


_______________________

Tor Hauken, dekan

Sist oppdatert av (18.12.2008)

Skriv ut artikkel print symbol