Innspill fra Seniorforum til ledelsen ved UiS ifht. utarbeidelse av ny strategi for livsfasepolitikk


Til ledelsen ved UiS v/ Personaldirektør Halfdan Hagen
Kopi til forbundslederne i NSF, FFUIS, NTL og PARAT

Innspill fra Seniorforum til ledelsen ved UiS ifht. utarbeidelse av ny strategi for livsfasepolitikk

Seniorforum har i lang tid vært opptatt av hvordan UiS planlegger en god seniorpolitikk. Dette vil være viktig for den enkelte medarbeider, og ikke minst for Universitetet selv. Vi mener at en godt planlagt og gjennomtenkt seniorpolitikk er nødvendig for å utnytte og ivareta god faglig kompetanse og trivsel. Seniorforum har de siste årene hatt flere henvendelser til ledelsen ved UiS, uten å få svar på disse henvendelsene. Selv om Seniorforum ikke er i forhandlingsposisjon, ber nåværende styre om at følgende innspill til planlegging av UiS`s strategi for livsfasepolitikk blir diskutert og vurdert:

Seniorsamtale

• Strategien må omfatte konkrete tiltak, både sentrale og lokale
• Faste rutiner for seniorsamtale om karrieren i sluttfasen ved fylte 60, 62 og 65 år og ved pensjonering
• Planlegging av seniorfasen sammen med dekan og instituttleder
• Omlegging og tilpassing av arbeidsoppgaver ut fra individuelle ønsker, kompetanse, interesser og ut fra arbeidsplassens behov

Ressurser

• Ressurser som gjør tilpassing mulig (vikarordninger ved sykdom)
• Utlysing av stillinger før arbeidstakere slutter,
• Sikre at kompetanse blir overført og ivaretatt når en lærer slutter
• Bedre balanse mellom fast ansatte og vikarer
• Seniorstipend som utlyses årlig. Dette kan gi gode arbeidsbetingelser for seniorer i 1 -2 år. Stipendiene kan være en stimulans til aktive seniorer som vil bidra til videreutvikling av fagområder de holder på med, for eksempel teoretiske – og eller undervisningsbidrag
• Lønnspolitikk som gjør arbeid for seniorer attraktivt
- ekstra kompensasjon for å stå lenger i jobben etter 62, 65 og 67 år
- 80 % stilling og 100% lønn (jmfr. Stavanger kommune)
- seniordagene må fortsette som et alternativ, de kan være en god løsning for noen
• Forskningstid må kunne tas ut i bolker
• Seniorbasen, dvs. en oversikt over pensjonister som fortsatt har lyst til å ta arbeidsoppgaver, for eksempel vikariat, undervisning, timelæreroppgaver, veiledning av studenter, sensur og lignende

Helse og trivsel

• Velferdstiltak som forebygger og reduserer helseproblemer
• Tiltak som kan fremme trivsel og tilhørighet for pensjonister, disse må bli sett
• Lytt til personalet ved omorganiseringer

Pensjonister som medarbeidere

• Planlegging av arbeidsplasser på instituttene og sentrene for pensjonister som fortsatt ønsker å være faglig aktive
• Utvidelse av seniorsenteret, eventuelt andre lokaler
• Mulighet for seniorer til å delta i fag- og forskergrupper og delta på kurs på UiS, studiereiser og lignende, hvis ledig plass

Organisering
• Synliggjøring av seniorforum ved UiS, direkte kontakt mellom Seniorforum og personalledelse er viktig
• Rutinemessige samtaler med ledelse og tjenestemannsorganisasjoner

Støtte til seniorarbeid
• Fortsatt støtte til Seniorforum
• Refundere kostnader som kan være lønnsomt for Universitetet og den enkelte, eks. til kongresser med for eksempel presentasjoner, framlegg, bokutgivelser, artikler og lignende, etter søknad
Vi mener at seniorene (55 – 67 år) og pensjonister er en viktig ressurs for UiS. Disse har opparbeidet stor faglig tyngde og allsidig erfaring som det er verdt å ta vare på.

Stavanger 21/10-08
Hilsen
Seniorforum
Gyro Mauland Berge Espeland Christa Hensel Anne Bakke-Erichsen Inger Elise Svela
Leder

Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (19.11.2008)

Skriv ut artikkel print symbol