Retningslinjer for tildeling av arbeidsplass for pensjoniseter ved seniorsenteret


Universitetet i Stavanger (UiS) har fra høsten 2006 opprettet et Seniorsenter i Paviljong 11. Seniorsenteret skal kunne benyttes av alle UiSs pensjonister.

Det skal, foruten å romme arbeidsplasser for aktive pensjonister, ha et møterom/samlingssted som kan være et samlingssted for alle UiSs pensjonister, og som også kan stilles til disposisjon for ulike senior- og pensjonistgrupper, eventuelt andre ved UiS, for ulike aktiviteter. Følgende retningslinjer gjelder for tildeling og bruk av arbeidsplass samt bruk av møterom/samlingsplass:

1. UiS stiller til disposisjon et antall arbeidsplasser for sine faglige og teknisk/administrative pensjonister som driver aktiv forskning, publisering, prosjekt- eller utredningsarbeid.

2. Med arbeidsplass menes et sted hvor en eller flere kan sitte og arbeide konsentrert. Arbeidsplassen skal være utstyrt med låsbart skap for den enkelte og ha tilgang til telefon, PC og kopiering. Skrivebordet skal være ryddet og tildelt skap avlåst før arbeidsplassen forlates for dagen. Dette fordi andre skal kunne benytte arbeidsplassen ved ledighet og behov.

3. Pensjonister som tildeles arbeidsplass skal stå oppført i universitetets telefon- og
e-mailregister, ha tilgang til brukerstøtte fra IT-kontoret samt ha samme tilbud om bibliotekstjenester som ansatte har. Videre skal den som er tildelt arbeidsplass kunne motta og sende post som har et faglig innhold og formål.

4. Vilkåret for å tildeles arbeidsplass er at vedkommende krediterer UiS i sine publikasjoner eller posjekt- /utredningsarbeid for mottatt støtte fra institusjonen. Publikasjoner og annen faglig aktivitet skal registreres i Forskdok på vanlig måte under Universitetet i Stavanger.

5. Tildeling av arbeidsplass skjer på grunnlag av begrunnet søknad. Ved første gangs søknad kan arbeidsplass tildeles for inntil ett år. Etter søknad kan avtalen forlenges for et halvt år om gangen, eventuelt ett år, etter nærmere vurdering av arbeidets omfang og tilgang på arbeidsplasser. Fravær utover en uke skal det meldes fra om slik at andre skal kunne benytte arbeidsplassen ved behov.

6. Ved søknad om tildeling av arbeidsplass benyttes eget søknadsskjema. Dette skal sendes i god tid før behovstidspunktet. Søknadsfrist: 01.06 for høstsemesteret. og 01.12 for vårsemesteret.

7. Tildeling av arbeidsplass foretas av personaldirektøren.

8. Det skal også avsettes arbeidsplasser for mer sporadisk bruk. Disse arbeidsplassene skal være utstyrt som de øvrige arbeidsplassene, og kunne benyttes til mer individuelle behov. Pensjonister som har et avgrenset behov for arbeidsplass skal kunne skrive seg opp på en liste oppslått utenfor avsatt arbeidsplass.

9. Møterommet/samlingsstedet kan benyttes av alle UiSs seniorer og pensjonister, eventuelt andre, til møter, sammenkomster og lignende. Reservasjon vil i begynnelsen skje ved at brukere skriver seg opp på en liste oppslått utenfor møterommet/samlingsstedet.

10. Retningslinjene kan endres i samsvar med endrede forutsetninger.

Søknadsskjema for tildeling av arbeidsplass (word, 25 kb)


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (29.05.2008)

Skriv ut artikkel print symbol