Arbeidsgruppe og mandat for utredning av enhetlig ledelse


Universitetsdirektøren har oppnevnt en arbeidsgruppe som skal utrede den fremtidige ledelsesstrukturen under ansatt rektor.

Styret ved UiS har tidligere vedtatt at UiS fra 01.08.2019 skal ha såkalt enhetlig ledelse også på institusjonsnivå, dvs. ansatt rektor med det samlede ansvaret for den daglige ledelsen av universitetet. Universitetsdirektøren har nå oppnevnt en arbeidsgruppe som skal utrede den fremtidige ledelsesstrukturen under ansatt rektor.

Mandat

Arbeidsgruppen skal:

 • Utrede ulike modeller for enhetlig ledelse på øverste institusjonsnivå
 • Foreslå minimum to ledelsesmodeller, om mulig i prioritert rekkefølge
 • Gjøre et kostnadsoverslag for de modellene som foreslås

Ovenstående innebærer at arbeidsgruppen må vurdere:

 • Hvor mange pro- eller viserektorer vi skal ha, hvilke ansvarsområder disse skal ha og hvilke nåværende fellesadministrative funksjoner som ev. skal sortere inn under hver pro- eller viserektor
 • Hvorvidt pro-/viserektorene skal ansettes fast eller på åremål
 • Hvilke(n) direktør(er) skal inngå i toppledelsen, og hvilke av de nåværende fellesadministrative ansvarsområder og funksjoner skal sortere under denne/disse
 • Hvilke funksjoner og ansvarsområder skal inngå i rektoratets stab

Arbeidsgruppens sammensetning

Gruppen består av:

 • Dekan Øystein Lund Bø (leder og representant for faglig ledelse)
 • Strategi- og kommunikasjonsdirektør Anne Selnes (representant for administrativ ledelse)
 • StOr-leder Jørgen Sjøberg (studentrepresentant)
 • Kontorsjef Jorunn H. Barka (universitetsledelsens stab)
 • Professor Torleiv Bilstad (representant for faglig ansatte, foreslått av hovedsammenslutningene)
 • Anne Marit Aspenes (representant for administrativt ansatte, foreslått av hovedsammenslutningene)

Senior HR-rådgiver Tore Bjørn Hatleskog er sekretær for arbeidsgruppen.

Arbeidsgruppen har fått frist til 1. april med å levere sin anbefaling til universitetsdirektøren. Rapporten vil deretter bli sendt på høring i organisasjonen. Direktøren sin innstilling vil bli gjenstand for forhandlinger i Sentralt hovedavtaleutvalg, og deretter bli lagt frem for styret til endelig beslutning i junimøtet.


Sist oppdatert av Karoline Reilstad (19.01.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Øystein Lund Bø.
Øystein Lund Bø leder arbeidsgruppen.
Masterplan

Masterplanen synliggjør status for de ulike delprosjektene i OU-prosessen.

Status pr 17.11.2017

Status pr 6.10.2017

Status pr 1.10.2017