Innplassering i stilling ved omorganisering


Fullstendig bemanningsplan og stillingsbeskrivelser for faste stillinger ved fakultetsadministrasjonene, Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring og HR-avdelingen fra 1.1.2018 er nå vedtatt av universitetsdirektøren.

Universitetsstyret har i møte 8.6.2017, sak 45/17, fattet endelig vedtak om den overordnede administrative organisering i forbindelse med pågående organisasjonsutviklingsprosess. Ansatte i administrative stillinger ved fakultetene er berørt av omorganiseringen. Det samme gjelder ansatte ved Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring og HR-avdelingen. Museumsadministrasjonen er berørt ved at HR- og økonomifunksjonen organiseres i fellestjenester.

Bemanningsplan og stillingsbeskrivelser
Generell stillingsbeskrivelse for fakultetsdirektør og kontorsjef dedikert til institutt/senter ble vedtatt av universitetsdirektøren etter drøftinger i sentralt hovedavtaleutvalg 19.6.2017. Fast ansatte i administrative lederstillinger fikk i brev av 28.6.2017 anledning til å kreve/ønske innplassering i disse lederstillingene. Innplassering ble vedtatt av universitetsdirektøren 1.9.2017.

Bemanningsplan og stillingsbeskrivelser for øvrige faste stillinger som er berørt av omorganisering er nå vedtatt av universitetsdirektøren etter drøfting i sentralt hovedavtaleutvalg 16.11.2017:

Innplassering i ny organisasjon
Alle fast ansatte i administrative stillinger som er berørt av omorganiseringen, og som ikke allerede er innplassert i stilling, skal i epost av 17.11.2017 ha fått oversendt brev om krav/ønske om innplassering i stilling. Ansatte er bedt om å fremme sitt krav/ønske på eget skjema. Utfylt skjema oversendes may-m.t.opdal@uis.no innen 3.12.2017.

Innplassering i stilling foretas i samsvar med universitetets Retningslinjer for personalbehandling ved omstilling.

Ansatte som ønsker det, kan be om kartleggingssamtale med fakultetsdirektører, direktør for økonomi- og virksomhetsstyring og/eller HR-direktør. Samtalene gjennomføres i perioden 20.11.2017 t.o.m. 1.12.2017.

Innplasseringsprosessen skal etter planen være ferdig innen 18.12.2017. HR-direktøren vil prioritere arbeidet med gjennomføring av prosessen i samsvar med fremdriftsplanen, men det kan oppstå forhold som gjør at fremdriftsplanen må endres.


Sist oppdatert av May Merete Tjessem Opdal (17.11.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Masterplan

Masterplanen synliggjør status for de ulike delprosjektene i OU-prosessen.

Status pr 17.11.2017

Status pr 6.10.2017

Status pr 1.10.2017