Omorganisering av administrativ støttefunksjon


Forslag til bemanningsplan og stillingsbeskrivelser ved omorganisering av den administrative støttefunksjonen fra 1.1.2018 er nå klar til drøfting i sentralt hovedavtaleutvalg.

Den 8.6.2017, sak 45/17, vedtok styret overordnet administrativ organisering i forbindelse med pågående organisasjonsutviklingsprosess.

I samsvar med styrets vedtak er det nå utarbeidet forslag til bemanningsplaner med stillingsbeskrivelser for fakultetsadministrasjonene, Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring og HR-avdelingen. Forslagene, som er drøftet i lokale hovedavtaleutvalg, skal drøftes i sentralt hovedavtaleutvalg 16.11.2017. Etter dette vil universitetsdirektøren vedta bemanningsplan og stillingsbeskrivelser, og starte arbeidet med innplassering av ansatte i ny organisasjon.

Tentativ fremdriftsplan:

  • 17.11.2017: Vedtatte bemanningsplaner og stillingsbeskrivelser oversendes ansatte som er berørt av omstillingen, og som ikke allerede er innplassert i stilling. Ansatte tilbys kartleggingssamtale med en av fakultetsdirektørene, HR-direktør eller økonomi- og virksomhetsdirektør.
  • Uke 47/48: Kartleggingssamtaler
  • 03.12.2017: Frist for innlevering av krav/ønsker om innplassering i ny organisasjon
  • 08.12.2017: Universitetsdirektøren foreslår innplassering i stillinger i samråd med dekaner, fakultetsdirektører, HR-direktør og økonomi- og virksomhetsdirektør, og informerer ansatte om forslaget.
  • 12.12.2017: Ansatte kan komme med merknader til mottatt forslag til innplassering.
  • 18.12.2017: Universitetsdirektøren fastsetter innplassering i samråd med dekaner, fakultetsdirektører, HR-direktør og økonomi- og virksomhetsdirektør. Dette etter vurdering av eventuelle merknader. Ved uenighet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver legges saken frem for sentralt hovedavtaleutvalg til drøfting.

Innplassering i stilling foretas i samsvar med universitetets retningslinjer for personalbehandling ved omstilling. I de tilfeller hvor omstilling medfører at arbeidsoppgaver flyttes internt i virksomheten, vil arbeidstaker som i det vesentlige ser sine arbeidsoppgaver videreført, ha rett og plikt til å følge arbeidsoppgavene. Dersom det er flere ansatte som i det vesentlige ser sine arbeidsoppgaver videreført skal arbeidsgiver foreta en vurdering av hvem som best tilfredsstiller stillingens krav. Så langt det er mulig skal arbeidsgiver ta hensyn til arbeidstakers ønsker ved endring av arbeidsoppgaver eller arbeidssted. Arbeidstaker bør samtidig være fleksibel med hensyn til endring av oppgaver, opplæring og/eller omplassering til annet arbeid og/eller arbeidssted.


Sist oppdatert av May Merete Tjessem Opdal (10.11.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Vegg AR-hus
Masterplan

Masterplanen synliggjør status for de ulike delprosjektene i OU-prosessen.

Status pr 17.11.2017

Status pr 6.10.2017

Status pr 1.10.2017