Fremdriftsplan for omorganisering av den administrative støttefunksjonen


Universitetsdirektøren tar sikte på å legge frem sak for styret 8.6.2017 om ny administrativ organisering. Arbeidet med implementering av ny administrativ støttefunksjon vil kunne starte så snart som mulig etter styrets vedtak. Det er nå satt opp en tentativ fremdriftsplan for prosessen.

I OU-prosessen vil det være nødvendig å foreta en omorganisering av store deler av det administrative støtteapparatet. Det primære nå er imidlertid å fastsette organisering av støttefunksjonnr for fakultetene. Med bakgrunn i nødvendige endringer som følge av opprettelse av tre nye fakultet fra 1.8.2017 vil styrets vedtak i juni hovedsakelig berøre ansatte i administrative stillinger organisatorisk plassert ved fakultet, institutt og stabsavdelinger. Universitetsdirektøren vurderer det ikke som aktuelt å foreslå en omorganisering i juni som får konsekvenser for ansatte ved Universitetsbiblioteket, IT-avdelingen, Avdeling for bygg- og arealforvaltning, UiS etter og videreutdanning og NettOp.

I samsvar med universitetets Retningslinjer for personalbehandling ved omstilling har universitetsdirektøren etter drøftinger i sentralt hovedavtaleutvalg 27.2.2017 satt opp følgende tentative fremdriftsplan:

  • 08.06.2017 Styret vedtar føringer for ny administrativ organisering.
  • 22.09.2017 Frist for utarbeidelse av bemanningsplaner med stillingsbeskrivelser.
  • 01.20.2017 Bemanningsplaner og stillingsbeskrivelser drøftes i sentralt hovedavtaleutvalg.
  • 13.10.2017 Ledere som er berørt av omstillingen tilbys kartleggingsssamtale.
  • 20.10.2017 Ansatte ber om innplassering i administrativ lederstilling på nivå 1 og 2.
  • 01.11.2017 Det foretas innplassering i administrativ lederstilling på nivå 1 og 2.
  • 24.11.2017 Rådgivere, saksbehandlere og kontormedarbeidere som er berørt av omstillingen tilbys kartleggingssamtale med nærmere leder.
  • 01.12.2017 Ansatte ber om innplassering i kontorsjef-, rådgiver-, saksbehandler-, og kontorstilling
  • 15.12.2017 Det foretas innplassering i kontorsjef-, rådgiver-, saksbehandler og kontorstilling
  • 01.01.2018 Ny administrativ organisering iverksettes.

Fremdriftsplanen vil bli oppdatert etter styrets vedtak 8.6.2017.
 

Lederstillinger ved de tre nye fakultetene

Dekan
Etter en vurdering av nåværende ansvarsområde og arbeidsoppgaver for instituttlederner ved Institutt for musikk og dans, Handelshøgskolen ved UiS og Institutt for helsefag i forhold til fremtidig dekanstilling, har de aktuelle instituttlederne allerede fått informasjon om at deres åremålsperiode videreføres i ny lederstilling fra etablering av de nye fakultetene.

Prodekan
Det er til styremøte 9.3.2017, sak 12/17, lagt frem forslag om at dekanene for de fremtidige fakultetene gis anledning til å starte rekruttering av prodekan for undervisning og prodekan for forskning med utgangspunkt i de forutsetninger og føringer som fremgår av saken. Prodekanfunksjonene skal kunngjøres internt. Dekan avgjør sammen med rektor hvem som skal ivareta funksjonene. Dekan skal søke råd hos en representant for de tillitsvalgte ved det nye fakultetet før beslutningen tas. 

Fakultetsdirektør
Stillingene vil bli beskrevet etter styrets vedtak i juni. Innplassering i stillingene foretas i samsvar med universitetets Retningslinjer for personalbehandling ved omstilling, innen 1.11.2017. Inntil da ivaretar fakultetsdirektørene ved HF og SV den administrative støttefunksjonen fra nivå 2 for de tre nye fakultetene.


Kunngjøring av stillinger

Kunngjøring av stillinger ved de enhetene som skal omorganiseres vil kunne være aktuelt i de tilfeller hvor ingen av de ansatte som er berørt av omstillingen anses kvalifisert. Dette i samsvar med universitetets Retningslinjer for personalbehandling ved omstilling pkt 10.

Ekstern kunngjøring av ledige stillinger skal i utgangspunktet ikke skje før innplasseringsprosessen er gjennomført. Ansatte som mener de har rettskrav på en stilling som kunngjøres, må tilkjennegi sitt krav innen søknadsfristens utløp.


Lønn og tittel

Som personlig ordning opprettholder arbeidstaker lønnsplassering ved overgang til ny stilling som følge av omstilling, jf fellesbestemmelsene i Hovedtariffavtalen § 10. Om arbeidstaker kan få beholde tittel fastsettes etter tolkning av vedkommendes arbeidsavtale. Dette ihht universitetets Retningslinjer for personalbehandling ved omstilling pkt 8.5


Sist oppdatert av May Merete Tjessem Opdal (07.03.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
UiS logo
UiS logo
Masterplan

Masterplanen synliggjør status for de ulike delprosjektene i OU-prosessen.

Status pr 17.11.2017

Status pr 6.10.2017

Status pr 1.10.2017