Innkjøpskoordinator nettverk


For å sikre god kommunikasjon innen innkjøpsvirksomheten i organisasjonen er det opprettet et innkjøpskoordinator nettverk bestående av representanter fra alle fakulteter/enheter ved UiS.

Innkjøpskoordinator har kompetanse innen innkjøpsfaget, er kontaktperson mellom sentral og desentral innkjøpsfunksjon og er saksbehandler for fakultetets innkjøpsaktiviteter. Videre har innkjøpskoordinator til oppgave å holde oversikt over og koordinere innkjøpene på fakultetet, bistå enhetene med kompetanse i anskaffelsesspørsmål og sikre at Lov og forskrift vedrørende offentlige anskaffelser overholdes.

Det arrangeres månedlige innkjøpsforum.

Innkjøpskoordinator nettverket består av følgende personer:

Referat fra koordinatornettverkets innkjøpsforum:
Møtereferat 20. juni 2006
Møtereferat 31. januar 2006


Sist oppdatert av (27.04.2010)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker
DOFFIN - Database for offentlige innkjøp i Norge
Norsk lysingsblad
TED (Tenders electronic daily) - Databasen for EØS/EU-anbud
ESA - EFTAs Surveillance Authority
KOFA - Klagenemda for offentlige anskaffelser
Nyttige lenker
DOFFIN - Database for offentlige innkjøp i Norge
Norsk lysingsblad
TED (Tenders electronic daily) - Databasen for EØS/EU-anbud
ESA - EFTAs Surveillance Authority
KOFA - Klagenemda for offentlige anskaffelser