Retningslinjer for Instituttrådet ved IMD


JF Styresak 51/07:

Rammer for instituttråd:

Det opprettes instituttråd på instituttene. Programutvalgene utgår som del av den formelle rådsstrukturen.

Mandat:
Instituttrådet skal
• oppnevne medlemmer til faste råd og utvalg i instituttet

samt delta i behandlingen av, og gi råd om:
• planarbeid for all faglig virksomhet ved instituttet
• budsjett for instituttet
• kvalitetsarbeidet, herunder studentevalueringer
• HMS-saker
• internasjonalisering
• opptak
• oppnevning av sensorer
• undervisnings- og læringsformer

Sammensetning og valg av medlemmer:
• Instituttrådet ledes av instituttleder. Instituttrådet, med unntak av instituttlederen, velges for fire år om gangen og følger rektorperioden. Studentene velges for ett år om gangen.
• Rådet skal som første oppgave vurdere ev oppnevning av eksternt medlem.
• Dekan, prodekaner og fakultetsdirektør er ikke valgbare til instituttrådet.
• Instituttrådet skal bestå av 5-7 personer, slik:
 2-4 faglige representanter, med vara (én fra hver faggruppe, ev én tekn./adm. representant i stedet for en faglig representant)
 2 studenter, med vara
 ev 1 ekstern representant, med vara, hvis instituttrådet selv finner det hensiktsmessig

Innkalling, saksdokumenter og referat:
• Møteinnkalling og dagsorden skal utarbeides av instituttleder og oversendes sammen med ev saksdokumenter til rådsmedlemmene minimum en uke før møtet. Samtidig skal de nevnte dokumenter publiseres på felles samlested på intranett.
• Fakultetsdirektøren skal om nødvendig sørge for sekretærhjelp til møteinnkalling, saksforberedelse og referat. Saken må være tilstrekkelig opplyst slik at rådet kan avgi innstilling/uttalelse i saken.
• Referat fra møtene i instituttrådet skal offentliggjøres på intranett og oversendes rådsmedlemmene, dekan, prodekaner og fakultetsdirektør senest en uke etter møtet.
• Instituttleder er ansvarlig for at instituttrådet får tilbakemelding om endelig vedtak i saker som har vært til behandling i rådet, og for at rådet får informasjon om viktige saker på fakultets- og institusjonsnivå.
• Møtene i instituttrådet er offentlige.

 


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (20.09.2010)

Skriv ut artikkel print symbol