Insentiver for økt deltakelse i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, horisont 2020


Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram, og deltakelse er viktig for internasjonalisering og for å styrke fagmiljøer ved UiS. Det er derfor avgjørende og betimelig for UiS å innføre institusjonelle tiltak og insentiver til forskere/fagmiljø som kan bidra til en betydelig økning av prosjektporteføljen finansiert av EU.

Styret ved UiS vedtok den 8. juni følgende tiltak og forbedret insentiver for deltakelse i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, horisont 2020. 

  1. UiS implementerer retningslinjer som sørger for at EU prosjekter er fullfinansiert. Vertsfakultetet sikrer at prosjektet blir fullfinansiert. Dette forutsetter at søknaden er godkjent i faglinjen og kvalitetssikret av EU-enheten. Se prosjekthandbok.

  2. Det innføres støtteordninger som tilgodeser koordinator og fagmiljøet for EU samarbeidsprosjekter hvor budsjettandelen til UiS er over 450.000 euro. Støtten kan være i form av en vitenskapelig stilling (stipendiat eller post-doc) eller en administrativstilling i prosjektperioden. Vertsfakultetet har ansvaret for fullfinansiering av disse stillingene.

  3. Det avsettes sentralt opptil 400.000 Nok til strategisk posisjoneringsmidler som fordeles til personer innen 4-6 fagområder som skal bidra aktivt for å øke omfanget av EU-søknader. En H2020-prosessleder kan få opptil 200.00 kr (inkludert posisjoneringsmidler fra PES) per satsningsområde som kan brukes til frikjøp og driftsmidler.

Les hele styresaken her

 

I tillegg til de nye insentivene vedtatt av styret så eksisterer det også andre støtteordninger for forskere/forskergrupper som ønsker å skrive søknader til Horisont 2020, samt posisjonere seg i europeiske nettverk. 

Prosjektetableringsstøtte (PES)

PES støtter dekning av påløpte kostnader i forbindelse med søknadsprosessen, konsulenttjenester, reiser, posisjonering, mm. Rammebevilgningen skal dekke etterskuddsvis kostnader som påløper ved utarbeidelse av EU-søknader ved universitetet. EU-enheten søker hvert år forskningsrådet om PES-rammebevilgning og har for 2016 fått innvilget 1. mill. kr til UiS.  Midler kan innvilges ved å kontakte EU-enheten og krever godkjennelse fra linjeledelsen.  Tildeling av midler forutsetter at en «eligible» søknad blir sendt inn til Horisont 2020.

Strategisk posisjonering

400.000 er satt av fra styret til dette, men UiS kan også bruke deler av PES bevilgningen til en slik strategisk posisjonering for aktuelle fagmiljøer inn mot Horisont 2020.  Fakultetene spiller inn til forskningsdirektøren sine kandidater med en plan for posisjonering og fremtidige søknadsmuligheter innen Horisont 2020. Forskningsdirektøren fremlegger så saken for rektormøtet som beslutter hvem som får midler.  Første søknadsmulighet vil bli annonsert i løpet av høsten 2016.

 

Konsulenttjenester

UiS har for 2016 startet et samarbeid med PERA (konsulentselskap) for arbeidet med søknader til horisont 2020.  PERA holder søknadskrivingskurs, gjennomlesning av søknader, samt en mentoring/coaching tjeneste for særlig aktuelle fagmiljøer ved UiS som vil søke horisont 2020.  

 

Ta kontakt med EU-enheten for mer informasjon. Se også prosjekthåndboken.

 

Kontaktpersoner:

 

Seniorrådgiver ekstern finansiering - EU: Kyrre Aas

Telefon: 51 83 30 36

Kontornr. K-119, Hagbart lines hus 1. etasje

 

Rådgiver ekstern finansiering - EU: Karelle Ingrid Gilbert-Soni

Telefon: 51 83 42 97

Kontornr. K-104, Hagbart lines hus 1. etasje


Sist oppdatert av Kyrre Aas (09.09.2016)

Skriv ut artikkel print symbol
Kontakt

Kyrre Aas
Seniorrådgiver, forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA)
kyrre.aas@uis.no
Tlf.: 51 83 30 36

Vilija Duleviciute
Rådgiver, forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA)
vilija.duleviciute@uis.no
Tlf.: 51 83 25 85

Katrine Peck Sze Lim
Rådgiver, forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA)
katrine.p.lim@uis.no
Tlf.: 51 83 19 25

Karelle Gilbert-Soni (permisjon)
Rådgiver, forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA)
karelle.gilbertsoni@uis.no
Tlf.: 51 83 42 97


 

 

Formelle opplysninger og dokumenter for UiS:
Legal Entity: Universitetet i Stavanger (UiS)
PIC: 998023689
UiS LEAR (Legal Entity Appointed Representative): Troels Jacobsen

Register deg som evaluator/ekspert til Horizon 2020:
EU-kommisjonen trenger eksperter til å vurdere søknader.
Evaluatorer blir betalt opp til €450 per dag og erfaringen gir veldig god innsikt i hvordan søknader skal utformes. Registrer deg som ekspert med CV og kompetanseprofil