Informasjon om tidsfrist for bestilling av programvare på universitetets datamaskiner til høstsemesteret 2015


Informasjon om tidsfrist for bestilling, pakking, testing, distribusjon og installasjon av programvare på universitetets datamaskiner til høstsemesteret 2015
Information about the deadline for ordering, packaging, testing, distribution and installation of software on campus computers for the fall semester 2015.

For English information, scroll down.

It-avdelingen arbeider kontinuerlig med å tilby programvare for Windows 7 til forskning, utvikling og administrasjon.

Applikasjonene tilrettelegges på en slik måte at de skal kunne distribueres på flere maskiner samtidig.  Dette medfører at hver enkelt applikasjon må pakkes på en slik måte at applikasjonen kan installeres, avinstalleres og repareres på en enkel måte.

It-avdelingen pakker applikasjonene selv, eller benytter en ekstern leverandør til dette.  Dersom en ny eller oppgradert applikasjon ønskes, må det derfor beregnes leveringstid.  Normal leveringstid er 4-6 uker.

 

IT-avdelingen vil med dette minne om at nye applikasjoner eller oppgraderinger som skal benyttes av studenter eller ansatte ved høst semesteret 2015, må være bestilt hos IT-avdelingen:

 

senest 8. mai 2015.

 

Dette gjelder også applikasjoner som skal oppgraderes, eller byttes ut.

Bestillinger som kommer inn etter tidsfristen vil bli prioritert lavest, og i verste fall ikke ferdig til semester start.

 

Kostnader:

 

Pakking og distribusjon av nye applikasjoner eller oppdatering av eksisterende applikasjoner koster kr. 5300,- pr. applikasjon/oppdatering

I tillegg kommer evt. lisenskostnader til programvareleverandør.

 

Bestillingen sendes som vanlig til it-hjelp@uis.no, eller via vår portal http://www.uis.no/it-avdelingen/ og benytt linken «Programvare».

 

Husk å opplyse om følgende i bestillingen:

 

  •          Applikasjonsnavn
  •          Produsent
  •          Versjon
  •          Oppgraderes fra versjon
  •          Evt. antall lisenser
  •          Fagansvarlig for applikasjonen
  •          Telefonnummer til fagansvarlig
  •          E-post adresse til fagansvarlig 

·   

Information about the deadline for ordering, packaging, testing, distribution and installation of software on campus computers for the fall semester 2015.

The IT department works continuously to provide software on Windows 7 for research, development and administration.
The applications are packaged in such a way that they can be deployed on multiple computers simultaneously. This means that each application must be packaged in such a way that the application can be installed, uninstalled and repaired with ease.
The IT department packages the applications, or uses an external provider. If a new or upgraded software are required, delivery time must be expected. Normal delivery time is 4-6 weeks, dependent on the complexity of the application.

The IT department would like to remind you, that new or upgraded applications that will be used by students or employees at the fall semester 2015, must be ordered from the IT department

 

no later than 8. May 2015.

This includes applications to be upgraded or replaced.

Orders received after the deadline will have the lowest priority, and we can’t guarantee that the application will be available at the start of the semester.

Cost :

Packaging and distribution of new and upgraded applications costs NOK . 5300, - pr . application / upgrade.
In addition, you must expect license fees from the software vendor.

Please send your orders to it-hjelp@uis.no, or visit our website at http://www.uis.no/it-avdelingen/ and use the link “Programvare”.


In your order, remember to inform us about:

• Application Name
• Manufacturer
• Version
• Upgrading from Version
• Number of licenses
• Discipline for application
• Telephone number of lecturer
• E - mail address lecturer


Sist oppdatert av Wenche Øvrebø (27.04.2015)

Skriv ut artikkel print symbol