Sammensetning og mandat for det sentrale forskningsutvalget


I styresak 17/07 vedtok Styret at det opprettes et sentralt forskningsutvalg ved UiS. I forrige styremøte vedtok styret ny sammensetning og mandat for det sentrale forskningsutvalget ved UiS (sak 28/08).

Det sentrale forskningsutvalget får i alt 7 faste medlemmer

· Dekanene, med prodekanene for forskning som møtende varamedlemmer
· Rektor er utvalgets leder, med prorektor som møtende varamedlem
· Universitetsdirektøren,med strategi- og kommunikasjonsdirektøren som møtende varamedlem
· Adm. direktør i IRIS, med et personlig varamedlem oppnevnt etter forslag fra IRIS
· En PhD-stipendiat med personlig varamedlem oppnevnt av universitetsdirektøren etter samråd med Stipendiatforum

I saker som vedrører EU-forskning eller kommersialisering av forskningsresultater vil leder for Fagenhet for EU-forskning eller leder for universitetets selskap for teknologioverføring, Prekubator AS, ha møte- og talerett i utvalget.

Forskningsdirektøren er utvalgets sekretær.

En viktig arbeidsoppgave for det sentrale forskningsutvalget blir å behandle og godkjenne forslag om nye programområder for forskning etter behandling på institutt- og fakultetsnivå.

Mandat for utvalget:

Utvalget skal:
· gi styret og ledelsen ved UiS råd om forskningsstrategi og nye forskningssatsinger
· godkjenne forslag om nye programområder for forskning
· godkjennefordeling av statlig finansierte doktorgradsstillinger
· gi tilrådinger i forbindelse med utvikling av forskningssamarbeidet med regionale og nasjonale aktører
· bidra til å utvikle gode rammevilkår for forskning ved UiS
· gi råd om kvalitetsfremmende og kvalitetssikrende tiltak
· gi råd i forskningspolitiske spørsmål av allmenn og utadrettet karakter
· stimulere fagmiljøene til aktiv deltakelse i nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid, særlig til deltakelse i EUs rammeprogram for forskning
· medvirke til godt samarbeid mellom UiS og Norges forskningsråd
· bidra til at UiS har et administrativt system som legger til rette for økning i eksternt finansiert FoU
· fremme forskningssamarbeidet mellom UiS og IRIS

Neste møte i utvalget blir i april. Sakslister og referater vil legges ut på nettet.

Sist oppdatert av (13.03.2008)

Skriv ut artikkel print symbol
Cristin

Cristin - Current Research Information System In Norway - er forskningsdokumentasjons-
systemet ved UiS.