13,5 mill kr. til forskerprosjekter i VRI3


Virkemidler for regional FoU og innovasjon - forskerprosjekter og samhandlingsprosjekter (VRI) lyser ut midler til forskerprosjekt.

En FoU-institusjon skal være prosjektansvarlig, oppnevne en administrativt ansvarlig og engasjere en prosjektleder.

Tematiske prioriteringer

1. Innovasjonssystemer og innovasjonspolitikk, som for eksempel analyser av regionale innovasjonssystemer (RIS), klynger og nettverk, av kunnskapsbaser, og effekter av innovasjonspolitiske valg, utviklingsstrategier og virkemidler.

Forskningen skal gi økt innsikt i regional innovasjon og samhandling, samt hvordan regional, nasjonal og internasjonal samfunnsutvikling og politikk påvirker dette. 
 

2. Innovasjon i bedrifter, som for eksempel hvordan innovasjon foregår i den enkelte bedrift og hvordan denne forholder seg til sine omgivelser gjennom kompetanse- og kunnskapsflyt, eller gjennom samarbeid med offentlige aktører.

Forskningen skal gi økt innsikt i den enkelte bedrifts innovasjonsutfordringer og – muligheter og hvordan samhandling og innovasjonspolitikk påvirker disse. Prosjektene kan ha en bred eller spiss tilnærming, og kan for eksempel omhandle en eller flere regioner eller bransjer, eller betydningen av kjønn. Alle typer bedrifter kan involveres i forskningsprosjektene. Empiri kan komme fra VRI eller fra andre regionale forhold.

Føringer for utlysningen

  • Minst 50 % av den regionale delfinansieringen må regionale samarbeidspartnere finansiere som kontantbidrag.
  • Inntil 50 % av den regionale delfinansieringen kan bli finansiert av dokumentert egeninnsats fra nærings- og kunnskapsaktører som både direkte og indirekte deltar i prosjektet, etter prinsippene og timesatsene beskrevet i VRI-håndboken.
  • Søknaden er skrevet på engelsk

Lenke til utlysning

Ta kontakt med Vibeke bull i forsknings og innovasjonsavdelingen på UiS med spørsmål om utlysningen eller for hjelp i søknadsprosessen.


Sist oppdatert av Vibeke Hervik Bull (27.02.2014)

Skriv ut artikkel print symbol
Cristin

Cristin - Current Research Information System In Norway - er forskningsdokumentasjons-
systemet ved UiS.