30 millioner til demonstrasjon/pilotering av ny teknologi til bruk på norsk sokkel


Forskningsrådets DEMO 2000 skal fremme langsiktig konkurransedyktighet i oljenæringen og fortsatt lønnsom utvikling av ressursene på norsk sokkel. DEMO 2000 har som formål å kvalifisere ny teknologi og systemer i nært samarbeid mellom leverandørindustrien, forskningsinstitutter og oljeselskaper ved å støtte utvikling og demonstrasjon av prototyper og pilotinstallasjoner offshore.

Programmet skal fremme samarbeid mellom norsk leverandørindustri og petroleumsnæringen for å sikre at det utvikles og tas i bruk ny teknologi som kan senke kostnadene på norsk sokkel, øke utvinningen, redusere klimautslippene, samt bedre helse, miljø og sikkerhet.

Programmet inviterer til prosjektsøknader innen følgende temaer slik de er identifisert i OG21 strategien for utviklingen på norsk sokkel:

  1. Energieffektiv og miljøvennlig bærekraftig teknologi.
  2. Leting og økt utvinning.
  3. Kostnadseffektiv boring og intervensjon.
  4. Fremtidens teknologi for produksjon, prosessering og transport.

Prosjekter knyttet til nye, gode ideer og konsepter vil bli vurdert selv om disse ikke har utgangspunkt i et prioritert temaområde, spesielt kostnadsreduserende prosjekter.

Føringer for utlysningen:

  • Søknaden må inneholde tilsagn om tilgang på utprøving av pilotinstallasjon på en innretning offshore. Pilotering i testanlegg eller i laboratorium på land vil også bli vurdert.
  • En søknad må fremmes av en norsk leverandørbedrift som i prosjektet vil samarbeide med oljeselskap(er) og eventuelt en annen bedrift eller institutt/universitet.
  • Søknaden kan skrives på norsk eller engelsk.
  • Støtten fra DEMO 2000 er normalt oppad begrenset til 25 prosent av prosjektkostnadene.
  • Prosjektet skal være ferdig innen utgangen av 2017.
  • Man kan søke om 400.000 - 10.000.000 kr.

Lenke til utlysning

Ta kontakt med Vibeke bull i forsknings og innovasjonsavdelingen på UiS med spørsmål om utlysningen eller for hjelp i søknadsprosessen.


Sist oppdatert av Vibeke Hervik Bull (27.02.2014)

Skriv ut artikkel print symbol
Cristin

Cristin - Current Research Information System In Norway - er forskningsdokumentasjons-
systemet ved UiS.