26 mill. kroner til oppfølging av matematikkevalueringen


Matematikkevalueringen følges nå opp med en utlysning av strategiske midler for å støtte opp om tiltak av nasjonal og strukturell karakter som kan styrke forskningen og forskningssamarbeidet innenfor matematikkfagene. 26. mill kr. er tilgjengelig med frist for å søke den 9. april kl. 13:00.

Denne utlysningen begrenser seg til de institusjonene som var omfattet av matematikkevalueringen i 2011-2012.

Det er en forutsetning at tiltakene det søkes støtte til er forankret i de aktuelle institusjonenes planer for faglig og strategisk utvikling. Fagmiljøene oppfordres til å samarbeide om søknader bl.a. for å fremme nasjonalt og tverrfaglig samarbeid, samt etablering/videreutbygging av nasjonale forskernettverk.

Det kan søkes om støtte til:
• tiltak som kan bidra til økt nasjonalt og internasjonalt samarbeid og etablering/videutvikling av nasjonale nettverk/forskningsgrupper, samt tverrfaglig samarbeid, innenfor matematiske fag
• brobyggingsmidler til faglig sterke men sårbare forskningsmiljøer, bl.a. ved å fremskynde utlysning av faste stillinger ved pensjonering.
• tiltak som kan bidra til at flere kvinner kvalifiseres til forskerstillinger og forskningsledelse innenfor matematiske fag.
• tiltak som kan bidra til økt internasjonal mobilitet, bl.a. støtte til utenlandsopphold.

Det kan søkes om rammebevilgning på inntil 2 mill. kroner pr. år over 3-4 år, og det kan gis en bevilgning på inntil 8 mill. kroner pr. søknad. Minimum støttebeløp pr. søknad er satt til 3 mill. kroner.

Lenke til utlysning

Ta kontakt med Vibeke bull i forsknings og innovasjonsavdelingen på UiS med spørsmål om utlysningen eller for hjelp i søknadsprosessen.

 

 


Sist oppdatert av Vibeke Hervik Bull (26.02.2014)

Skriv ut artikkel print symbol
Cristin

Cristin - Current Research Information System In Norway - er forskningsdokumentasjons-
systemet ved UiS.