Forskningsrådet lyser ut 35 mill. kr. til utvikling av nytt fôr til laks


I en fellesutlysning mellom programmene HAVBRUK og BIOTEK2021 ønskes innovative prosjekter for å finne og utvikle nye bærekraftige fôrråvarer til laks. Banebrytende prosjekter med høy risiko vil bli prioritert. Søknadsfrist er 9. april 2014, kl. 13:00.

For å realisere potensialet for en betydelig vekst i den globale sjømatproduksjonen er det nødvendig å tenke nytt med tanke på råvarer til fôr. Andre og hittil ukjente/ubrukte kilder til proteiner og lipider vil måtte utforskes, foredles og uttestes. En bærekraftig havbruksproduksjon vil i økende grad måtte baseres på fôrressurser som ikke konkurrerer med matproduksjon for mennesker. 

Forskningsrådet ønsker å ha en åpen prosess i forhold til å utvikle innholdet i en nyskaping som dette. Som del av søknadsprosessen, inviterer vi derfor til en halvdags arbeidssamling (kl. 12–16) i Oslo onsdag 19. mars. Dette er frivillig og rammen vil være å ha en dialog om hva nye fôrkilder kan være og hvordan tverrfaglig FoU kan bidra til å utvikle disse. Nærmere program publiseres på nettsidene og i nyhetsbrev. Påmelding til arbeidssamling skjer til Ellen Gjøsteen (eg@forskningsradet.no) innen fredag 14. mars.

For å stimulere til at problemstillinger med potensielt høy forskningsfaglig risiko og nytenking utvikles, vil prosjektene bli evaluert i henhold til grad av tverrfaglighet, innovativ forskning (idé og metodikk) og hvordan bioteknologisk metodikk og verktøy utvikles for å nå mål. Kriterium for sikkerhet i gjennomføring vil bli nedvektet, men ved tildeling vil Forskningsrådet gjennomføre et kontraktsmøte der det etableres fremdriftsmilepæler i prosjektplanene som beslutter evt. videreføring av prosjektet på basis av resultatene så langt.

Bærekraft (sosialt, økonomisk og miljømessig) er sentrale faktorer ved utnyttelse også av nye biologiske ressurser. Søknaden må derfor inneholde et kapittel som adresserer dette på en måte som viser god innsikt i disse utfordringene. Prosjekter som legger opp til et årlig budsjett på 3-4 million kr. kan ha en arbeidspakke eller lignende som adresserer disse utfordringene. Aspektet vil bli tillagt vekt ved evaluering av søknadene.

Lenke til utlysning

Ta kontakt med Vibeke bull i forsknings og innovasjonsavdelingen på UiS med spørsmål om utlysningen eller for hjelp i søknadsprosessen.

 

 


Sist oppdatert av Vibeke Hervik Bull (26.02.2014)

Skriv ut artikkel print symbol
Cristin

Cristin - Current Research Information System In Norway - er forskningsdokumentasjons-
systemet ved UiS.