15 mill. kr. til tjenesteinnovasjon i kommunal sektor gjennom regionale forskningsfond


De regionale forskningsfondene (RFF) lyser i fellesskap ut 15 millioner kroner til regionale offentlige prosjekt innen tjenesteinnovasjon i kommunal sektor. Man kan søke på 2-6 mill kroner, og fristen for å søke er 9. april 2014.

De regionale forskingsfondene ønsker å stimulere til forskingsdrevet innovasjon som kan bidra til økt tjenesteinnovasjon innen kommunale ansvarsområder.

Tjenesteinnovasjon er bredt definert og kan være knyttet til alle ansvarsområdene til kommuner, fylkeskommuner eller samanslutninger av slike. Mellom disse er helse og omsorg, oppvekst og utdanning, samfunns- og næringsutvikling, samferdsel, planlegging, organisasjon/drift av kommunale tjenester og nye arbeidsmåter knyttet til offentlige innkjøp.

Prosjektene skal ha som mål å gi konkrete endringer i hvordan tjenester bli levert eller organisert.

Søker må gjøre det tydelig at prosjektet vil kunne gi ny kunnskap av betyding for et offentlig ansvarsområde, en bransje eller særlige samfunnsutfordringer i sin landsdel eller region.

Målsettning med utlysingen

 • Sette i gang forskningsbaserte innovasjonsprosjekter innen kommunale ansvarsområder
 • Stimulere til nye innovasjonsprosjekt med stort potensial for tjenesteinnovasjon i kommunal sektor
 • Løse utfordringer knyttet til lokal og regional variasjon i befolkningsgrunnlag
 • Stimulerer til samarbeid mellom offentlig sektor, bedrifter og FoU- institusjoner

Hvem kan søke?

Kommuner, fylkeskommuner, kommunale foretak og sammenslutninger av kommuner i alle fondsregioner kan søke.

Samarbeid/partnarskap

Det er krav til samarbeid med:

 • Aktører i minst en annen fondsregion
 • Relevant forskingsinstitusjon

Det blir oppfordret til samarbeid med privat og/eller frivillig sektor.

Øvrige vilkår

 • Prosjektet skal vare i  2-3 år
 • Økonomisk ramme for total støtte frå fondene er på 2 - 6 mill. kr.
 • Egenfinansering på minst 25% av prosjektkostnadene
 • Det vert stilt krav om resultatformidling
 • Søknad skal sendast inn elektronisk til fondsregionen der prosjektansvarleg søkjar er verksam
 • Regionale forskingsfond tar seg rett til å diskutere søknaden med andre offentlige virkemiddelaktører når det er relevant for søknadsbehandlingen
   

Link til utlysningen

Ta kontakt med forskningsrådgivere på UiS med spørsmål om utlsyningen eller for hjelp i søknadsprosessen.

Lena Forgaard bistår ved helserelaterte prosjekter og

Vibeke bull for andre typer prosjekter.


Sist oppdatert av Vibeke Hervik Bull (13.02.2014)

Skriv ut artikkel print symbol
Cristin

Cristin - Current Research Information System In Norway - er forskningsdokumentasjons-
systemet ved UiS.