Forskningsinfrastruktur - ny utlysning til vinteren


På INFRA-dagen 2012 16. februar ble Forskningsrådets oppdaterte strategi og veikart for forskningsinfrastruktur lagt fram

Det nye veikartet skal:

  • synliggjøre store og viktige infrastrukturer som er avgjørende for å nå forskningspolitiske mål
  • anvendes for langsiktig planlegging av investeringer i store forskningsinfrastrukturer
  • veilede offentlige eller private finansiører av forskningsinfrastruktur, ved å løfte fram prosjekter som er grundig utredet og kvalitetssikret, og anses investeringsklare, men helt eller delvis mangler finansiering
  • være en del av Forskningsrådets beslutningsverktøy for hvordan kommende utlysninger av midler til forskningsinfrastruktur bør innrettes
  • tydeliggjøre norsk deltakelse i internasjonale forskningsinfrastrukturer og vise balansen og relasjonen mellom slik deltakelse og nasjonale investeringer

Neste utlysning av 330 mill. kr. er ventet å komme sent høsten 2012 eller tidlig vår 2013. Det vil være mindre midler til disposisjon i år enn tidligere år, og når innvilgelsesprosenten har ligget på 5 % de siste to årene, sier det seg selv at konkurransen vil være svært hard. Institusjonene vil sannsynligvis bli bedt om å prioritere søknader.

Forskningsrådet diskuterer nå om utlysningen skal gjelde alle prioriterte fagfelt (se strategien), eller kun utvalgte.

Det forventes høy grad av SAK - Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon.

Les mer her

Ved spørsmål, ta kontakt med Forskningssekretariatet ved Karoline Høibo


Sist oppdatert av Karoline Høibo (17.02.2012)

Skriv ut artikkel print symbol
Cristin

Cristin - Current Research Information System In Norway - er forskningsdokumentasjons-
systemet ved UiS.