Skal du samle inn data om personer?


Dersom du skal samle inn, registrere, behandle, eller lagre personopplysninger er ditt prosjekt sannsynligvis meldepliktig og du må fylle ut et meldeskjema og sende det til Personvernombudet for forskning ved Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD).

For information in English, see letter from Personvernombudet for forskning (pdf 104,75 kb)

Meldeplikten er lovpålagt jf. personopplysningsloven og prosedyren med melding til NSD er bestemt av institusjonsledelsen.

Personopplysninger er opplysninger som direkte eller indirekte kan identifisere en person. Direkte
personidentifiserende opplysninger er navn, personnummer eller andre personlige kjennetegn. Indirekte
personidentifiserende opplysninger er bakgrunnsopplysninger som kan gjøre det mulig å spore opplysningene
tilbake til en enkeltperson, for eksempel bostedskommune eller institusjonstilknytning kombinert med
opplysninger om alder, kjønn, yrke, nasjonalitet, etc. Dersom du behandler slike opplysninger i ditt prosjekt, kan
prosjektet være meldepliktig til personvernombudet. Meldeplikten foreligger selv om personopplysningene er
erstattet med et nummer, en kode, fiktive navn eller lignende, som viser til en atskilt liste med
personopplysningene.

Lyd- eller videoopptak benyttes ofte ved datainnsamling for å sikre god og korrekt gjengivelse av utsagn og
enkeltsituasjoner, eksempelvis ved gjennomføring av intervju og observasjon. Personer festet til bildeopptak
og/eller personers stemme på lydopptak er per definisjon en personopplysning. Bruk av bilde- og lydopptak av
personer medfører meldeplikt dersom;

  • opptaket behandles eller lagres med elektroniske hjelpemidler (på datamaskin som lyd- eller bildefil)
  • transkripsjoner inneholder personopplysninger og behandles elektronisk (datamaskin)
  • transkripsjoner inneholder sensitive personopplysninger og systematiseres i et manuelt register

Selv om all rapportering fra prosjektet er anonym, kan prosjektet likevel være meldepliktig dersom det under
arbeidet med prosjektet blir behandlet personopplysninger.

Forskningsprosjekter som omfattes av helseforskningsloven (som trådte i kraft 1. juli 2009) skal
forhåndsgodkjennes av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Prosjekter som
faller inn under helseforskningsloven er forskning som har som formål å fremskaffe ny kunnskap om helse og
sykdom. Helsefaglige prosjekter som faller utenfor REKs mandat skal meldes til Personvernombudet for
forskning.

Har du behov for mer informasjon kan du kan gå inn på Personvernombudets hjemmesider for ytterligere informasjon eller ta du kan ta kontakt med en av saksbehandlere ved personvernombudet.

Meldeskjema finner du her.


Sist oppdatert av Karoline Høibo (07.09.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
Cristin

Cristin - Current Research Information System In Norway - er forskningsdokumentasjons-
systemet ved UiS.