EU satser sterkere på felles Europeisk forskningsinfrastruktur- nye muligheter for forskere


Som en viktig del av det Europeiske forskningsfelleskapet så vil EU i fremtiden i sterkere grad fokusere på bygging av felles Europeisk forskningsinfrastruktur. Norge er med i denne satsningen og gjennom ESFRI har det nylig blitt besluttet at Norge får to viktige forskningsinfrastrukturer. Dette gjelder innenfor arktiske klimastudier (Svalbard) og karbonfangst og lagring (Trondheim). IRIS/UIS er også deltaker i dette konsortiumet i forhold til karbonfangst og lagring.

Kommisjonens og ESFRIs arbeid dreier seg om infrastruktur for forskning og altså ikke om testfasiliteter eller demonstratorer. De aktuelle forskningsinfrastrukturene skal dessuten være åpne for alle brukere. ESFRI la i 2006 fram sitt første konsensusveikart med forslag til konstruksjon eller styrking av 35 europeiske infrastrukturenheter. Det ble gjort en oppdatering i 2008 og det nye veikartet består nå av 44 anbefalte forslag.

 Det oppdaterte ESFRI-veikartet er publisert her: ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/esfri/docs/esfri_roadmap_update_2008.pdf

 

Støtte til infrastruktur under 7RPs "Capacity"-program

Det har vært stor "oversubscription" i Capacity-programmets utlysninger for instrastrukturstøtte. I samråd med programkomiteen er man derfor blitt enig om at fremtidige utlysninger kun vil rette seg mot utvalgte område ("targeted calls") og at maksimalbeløpene for støtte vil bli redusert noe, slik at de tilgjengelige midlene kan deles på flere. Årets utlysning er planlagt publisert i september med frist rundt årsskiftet (ca. 250 M€). Det vil deretter komme utlysninger i januar 2011 (ca. 175 M€) og januar 2012 (ca. 140 M€). Ellers vil DG INFSOs utlysninger for e-infrastruktur fortsette som før. Det sies også at Kommisjonens 8RP-forslag vil inneholde et forslag om å videreføre disse ordningene (ekskl. eventuell støtte til konstruksjon av ESFRI-forslagene) på omlag 600 millioner pr. år.

 Kommisjonens nye nettside med en oversikt over europeisk forskningsinfrastruktur - http://ec.europa.eu/research/infrastructures  Databasen over infrastruktur inneholder i øyeblikket 18 norske installasjoner.

 Forskere innenfor alle fagområder har her en mulighet til å benytte seg av unik europeisk infrastruktur.


Sist oppdatert av Kyrre Aas (09.01.2009)

Skriv ut artikkel print symbol
Cristin

Cristin - Current Research Information System In Norway - er forskningsdokumentasjons-
systemet ved UiS.