Godkjenning av programområder


Prosedyre for behandling av søknader om å bli godkjent som programområde.

1. En forskergruppe kan bli godkjent som et programområde dersom vedkommende gruppe
• utvikler et sammenhengende forskningsprogram, ikke bare med et tema, men med felles problemstillinger, relevant teori, metode og fremgangsmåter,
• har en minstestørrelse, som regel minst fem medlemmer, gjerne syv-åtte (inklusive stipendiater). Gruppen må ha en kjerne ved UiS, men gjerne eksterne deltagere,
• har tilstrekkelig faglig kompetanse i dybde og bredde i forhold til programmet som er definert, og planer for kompetanseutvikling
• har et betydelig potensial for ekstern finansiering (’betydelig’ ikke nødvendigvis i kroner, men i forhold til hva som er vanlig innenfor vedkommende fagområde).
• støtter opp under UiS’ prioriteringer mht. master- og doktorgradsprogrammer.

2. Søknad om å bli godkjent som programområde kan utarbeides og sendes av en forskergruppe ved UiS. Søknaden behandles først av berørte institutt(er) og fakultet(er). Dersom institutt(er) og fakultet(er) stiller seg bak søknaden, oversendes den forskningsdirektøren som sørger for at den fremlegges for det sentrale forskningsutvalget for godkjenning. Dette er i tråd med utvalgets mandat som fremgår av styresak 28/08:

Det sentrale forskningsutvalget skal:

• gi styret og ledelsen ved UiS råd om forskningsstrategi og nye forskningssatsinger
• ta stilling til forslag om nye programområder for forskning
• ta stilling til fordeling av statlig finansierte doktorgradsstillinger
• gi tilrådinger i forbindelse med utvikling av forskningssamarbeidet med regionale og nasjonale aktører
• bidra til å utvikle gode rammevilkår for forskning ved UiS
• gi råd om kvalitetsfremmende og kvalitetssikrende tiltak
• gi råd i forskningspolitiske spørsmål av allmenn og utadrettet karakter
• stimulere fagmiljøene til aktiv deltakelse i nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid, særlig til deltakelse i EUs rammeprogram for forskning
• medvirke til godt samarbeid mellom UiS og Norges forskningsråd
• bidra til at UiS har et administrativt system som legger til rette for økning i eksternt finansiert FoU
• fremme forskningssamarbeidet mellom UiS og IRIS
3. Dersom søknaden ikke støttes på institutt- og fakultetsnivå skal begrunnet tilbakemelding gis den aktuelle forskningsgruppen. Dersom søknaden ikke godkjennes av det sentrale forskningsutvalget skal begrunnet avslag sendes forskningsgruppen ved den kontaktperson/prosjektleder som angis i søknaden.
4. Søknader om godkjenning av programområder behandles fortløpende av det sentrale forskningsutvalget. Det er berammet møter 20. oktober og 1. desember i 2008. Saker som skal fremlegges her, må være oversendt forskningsdirektøren (helge.o.bergesen@uis.no) fra fakultetet senest 14 dager før møtet avholdes.

Sist oppdatert av (21.10.2008)

Skriv ut artikkel print symbol
Cristin

Cristin - Current Research Information System In Norway - er forskningsdokumentasjons-
systemet ved UiS.