Kriterier og prosedyrer for tildeling av PhD-stipendiater og post doc-stillinger


I møtet mandag 1. september besluttet det Sentrale Forskningsutvalget kriterier og prosedyrer for tildeling av PhD-stipendiater og post doc-stillinger.

Dette innebærer at UiS legger hovedvekten på følgende tre likeverdige kriterier ved fordeling av eksisterende og nye KD-finansierte stipendiater og ledige post doc-stillinger:

1. Programområder for forskning

Det fremgår av styrets strategivedtak at programområder for forskning skal prioriteres ved tildeling av stipendiater. Dette hovedkriteriet bør anvendes både mellom fakultetene og innenfor hvert enkelt fakultets prioriteringer. Programområdene skal være utformet slik ta de støtter opp om de etablerte doktorgradsprogrammene.

2. Aktive og produktive forskningsmiljøer

Nye stipendiater bør som hovedregel knyttes til aktive forskergrupper. Noen av disse vil være organisert som programområder. Andre vil ha en mer uformell struktur. Også i det siste tilfelle vil det fortsatt være aktuelt å tildele stipendiater, under forutsetning av at gruppen gjennom publisering (eventuelt på andre måter) kan dokumentere at den er aktiv og produktiv. Det bør være et krav at en slik forskergruppe ligger godt over gjennomsnittet i publiseringspoeng per vitenskapelig årsverk ved UiS.

3. Behov rekruttering og/eller nye satsinger

Det bør foreligge begrunnet behov for kompetanse på det fagområdet som man ønsker å rekruttere til. Behovet kan være begrunnet i interne forhold som avgang/aldersfordeling, styrking av forskningsprosjekter/grupper eller styrking av undervisning, eller i eksterne forhold så som at det er behov for personer med doktorgrad til andre institusjoner i samfunnet, for eksempel forvaltningen og næringslivet. Det kan også være tale om å tildele stipendiater som et ledd i oppbygging av nye doktorgradsområder, for eksempel i samarbeid med andre institusjoner eller nasjonale forskerskoler. Det skal også tas hensyn til behovet for kompetanseoppbygging innen et felt.

Det tas forbehold om at KD kan legge føringer for hvilke fagområder som skal tildeles stipendiater i statsbudsjettet.

Den videre prosessen i 2008 blir som følger:

1) Hvert fakultet utarbeider innen 1. oktober en prioritert (nummerert) liste over hvilke fagmiljøer som bør tildeles stipendiater i 2009 og innenfor hvilke doktorgradsprogrammer disse tenkes plassert. Denne prioriteringen begrunnes ut fra kriteriene som er skissert ovenfor.
2) Rektor/universitetsdirektør foretar på dette grunnlag fordelingen mellom fakultetene, slik at hvert fakultet får beskjed om nøyaktig hvor mange stipender de disponerer i 2009. Denne tildelingen foretas senest i forbindelse med møtet i det sentrale forskningsutvalget 20. oktober.
3) Tilsvarende prosedyre gjennomføres for post doc-stillinger.

Sist oppdatert av (29.09.2008)

Skriv ut artikkel print symbol
Cristin

Cristin - Current Research Information System In Norway - er forskningsdokumentasjons-
systemet ved UiS.