OU-prosessen på TN høsten 2017


Her finner du informasjon om hva skjer i forbindelse med faglig og administrativ organisering, samt organisering av laboratoriervirksomhet og teknisk støtte ved fakultetet.

På bakgrunn av vedtak om nyorganisering i UiS-styret 8.juni starter nå prosessen med omorganisering på fakultetet. 

Framdriftsplanen viser når ulike sakene skal diskuteres og behandles i utvalg og styrer. Panene oppdateres fortløpende med informasjon, vedlegg, notater, referat og styresaker.

Jevnlige møter

OU blir jevnlig tema på møter i lokalt hovedavtaleutvalg (HATN), verneombudet og på ledermøtene. Mulighet til medvirkning skjer hovedsakelig gjennom HATN.

Faglig organisering

Det er vedtatt at dagens IMN deles i to enheter, mens en eventuell deling av IPT skal utredes nærmere. I det samme UiS-styremøtet ble det vedtatt at fagmiljøet samfunnssikkerhet samles på TN, og blir en del av dagens IØRP. I august starter en arbeidsgruppe arbeide med å vurdere faglig profil på den nye enheten. Gruppen skal levere sitt forslag 1.oktober.

Det ble også vedtatt at alle studieprogram skal ha en studieprogramleder, og at hvert fakultetene skal ha studieprogramutvalg ledet av prodekan for undervisning. UiS sentralt utarbeide felles funksjonsbeskrivelse innen september.

Notater, bakgrunnsdokumenter mm.

Notat: Oppfølging av styresak 44/17 «Intern organisering av fakultetene»
Notat: Oppfølging av styresak 45/17 «Overordnet administrativ organisering»
Notat fra HR-direktør: Fremdriftsplan for omorganisering av administrativ støttefunksjon høsten 2017
Informasjonsplan for OU-TN: HATN 29.august.


Framdriftsplan faglig organisering:

 • Beskrivelse av instituttenes virksomhet: Ledergruppe: 29.august og lokalt hovedavtaleutvalg 29.august.
 • HR-sentralt oppnevner innstillingsutvalg ifm rekruttering av instituttleder: HATN 29.august.
 • Nye instituttledere: Utlysning i september. Ansettelse i UiS-styret 24.november eller 9.februar. Etter sommeren utpekes en representant for det nye instituttet for matematikk og fysikk, som skal delta i ledermøter i høst.
 • Funksjonsbeskrivelser for forskningsprogramledere. Ledermøte 17.oktober, Hatn 24.oktober, verneombud 20.oktober.
 • Forskningsutvalg, mandat: ledergruppen 17.oktober og hatn 24.oktober.
 • Funksjonsbeskrivelse studieprogramledere / mandat studieproagramutvalg (fra utdanningsdirektør).
 • Utredning deling IPT: Hatn 29.august, verneombud 25.agust, UiS-styret 5.oktober.
 • Bemanningsplan IMN: Ledergruppe 22.august, verneombud 25.agust og drøftes i HAtn 29.august.
 • Innplassering nye institutt IMN: Forslag hatn 19.august (legges fram muntlig)
 • Navn på fakultet og institutt: Ledergruppen 12.september, Hatn 19.september og UiS-styret 5-oktober. Orientering i fakultetsstyremøte 10.oktober.
 • Bemanningsplan IØRP: Ledergruppen 12.september og drøftes i Hatn 19.september. verneombud 15.september.
 • Innplassering samfunnssikkerhet, IØRP: Ledergruppen 12.september, hartn 19.september.
 • Samfunnssikkerhet, arbeidsgruppe starter arbeidet i august og leverer forslag om faglig profil i september.
 • Status: Ny faglig organisering: Ledergruppen 12.desember, Hatn 19.desember. Verneombud 15.desember.

Administrativ organisering

Administrativ organisering med to nivå (institusjonsnivå og fakultetsnivå) vedtatt i styret 8.juni. HR og økonomi skal samorganiseres.

Framdriftsplan administrativ organisering

 • Bemanningsplan og stillingsbeskrivelse TNADM: Forslag fra HR-direktør (august), Fakultetsdirektøren gjennomgår og gir innspill til UiS-direktør. Ledergruppen 17.oktober. Drøftes i HATN 24.oktober og i sentralt ha 13.november. Verneombud 20.oktober.
 • Vedtatte bemanningsplaner og stillingsbeskrivelser: Hatn 21.november og verneombud 17.november.
 • Kartleggingssamtaler: berørte ledere (uke 31 og 32), og for rådgivere, saksbehandlere og kontormedarbeidere (uke 47 og 48).
 • Ledere på nivå 1&2: Frist for å be om innplassering 20.oktober. Innplassering 1.november.
 • Rådgivere, saksbehandlere og kontormedarbeidere ber om innplassering, frist 1.desember. Innplassering skjer 15.desember.
 • Fordeling årsverk: forslag fra HR-direktør 25.august – fakultetsdirektør innspill til UiS-direktør. Endelig beslutning 1.september.
 • Innplassering fakultetsdirektør: 1.september.
 • Innplassering kontorsjef: 29.september.
 • Stillingsbeskrivelse instituttledere og avdelingsledere: Forslag fra HR. Drøftes i HA-sentralt.
 • Innplassering: Frist for ansatte 1.dember, forslag 8.demsebr, og fastsettes 15.desember. Drøftes i HATN 19.desember.
 • Ny administrativ organisering fra 1.januar.

Organisering av laboratorievirksomhet og teknisk støtte ved TN

Lab-virksomheten er organisert under instituttene. Som nevnt i høringsdokument for faglig organisering (side 5) skulle man komme tilbake til en eventuell endring. Høsten starter en prosess rundt dette. HATN er informert om at prosessen starter (31.mai) og om tentativ framdriftsplan (22.juni).

Framdriftsplan

 • Arbeidsgruppe nedsettes / mandat: Ledergruppe 15.august, HATN 29.august og verneombud 25.august.
 • Plan for gjennomføring: september.
 • Utredningsarbeid, starter i oktober.
 • Modell for organisering
 • Høringsrunde (februar -18)
 • Behandles i fakultetsstyret 17.april- 18.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OU at the Faculty of science and technology autumn 2017


Information related to the process of reorganizing will be presented here.

Based on the UiS board decision on June 8th, the process of reorganization is just getting started.

The progress plan shows where and when different issues will be discussed. The progress plan will be updated continuously with information, attachments, notes, minutes and issues.

Regular meetings
OU is regularly subject to meetings in HATN, the Safety Representative and at the leadership meetings. HATN is the main opportunity for employees to contribute.

Professional organization
It is decided that Department of Mathematics and Natural Sciences (IMN) will be divided into two new units, while a possible dividing of IPT will be examined further. Further, the UiS board decided the societal safety will be part of today's ISPP. In August, a group starts their work on assessing the professional profile of the new unit. The group will submit their proposal on 1 October.

It is also decided that all study programs should have a program leader and that each faculty should have a study program committee chaired by the Dean of Teaching. A description for this function will be ready by September.


Sist oppdatert av Karoline Reilstad (04.10.2017)

Skriv ut artikkel print symbol