Et attraktiv campus for ansatte og studenter


Målet med campusutviklingsprosjektet er å finne ut hvordan arealene på Kjølv Egelands hus best kan utnyttes for å blant annet gi bedre læringsmiljø og mer innovasjon gjennom å skape gode møteplasser for samarbeid for ansatte og studenter.

Hvorfor campusutvikling

Bakgrunnen for at Kjølv Egelands hus skal utvikles, er blant annet at Kunnskaps-departementet har bedt alle universiteter og høgskoler utarbeid en helhetlig plan for hvordan de vil bruke bygninger og utvikle sine campus.

Videre er entreprenørskap og innovasjon sentralt i utviklingsavtalen med samme departement. 

I Studiebarometeret kommer det fram at studenter ønsker mer involvering i forskning. Målet med campusutviklingsprosjektet er blant annet å øke involveringen ved å legge bedre til rette for fysiske møte- og samarbeidsområder for å arbeide på tvers av fag og i samarbeid med næringslivet.

Campusutvikling er viktig for at UiS skal være et fremtidsrettet og attraktivt studiested for å tiltrekke seg ambisiøse studenter og dyktige ansatte.

Mål med en langsiktig strategi for arealene i KE-hus er blant annet:

  • Tilpasset, sikker og effektiv bruk av areal
  • Fleksible arealer som lettere kan tilpasses kapasitetsendringer, og endrede lærings- og arbeidsformer
  • Gode arbeidsplasser for studenter, doktorgradsstudenter og ansatte
  • Samhandling på tvers av fag og enheter
  • Mer samhandling med arbeidslivet
  • Enklere å variere undervisningsformer
  • Mer studentsamarbeid i prosjekter på tvers av fag.

Utbedringer på kort og lang sikt

Arbeidet med utviklingen av arealstrategi for KE-hus startet i 2016. Statsbygg og arkitektfirmaet Signal bistår UiS, og det skal lages en plan for arealbruk av Kjølv Egelands hus. Oppdraget med å utarbeide plan for arealbruk består i:

  • Kortsiktig bruk for TN i KE-huset for å øke kapasitet ved kortsiktige/umiddelbare tiltak og øke kapasitet frem til nytt innovasjons og teknologibygg står ferdig.
  • Langsiktig bruk av KE-huset hvor en ser særskilt på TNs behov men også opp mot UiS totale behov og campusutvikling.
  • Langsiktig bruk av øvrige aktuelle bygg på campus.


Hva er gjort så langt?

I løpet av våren 2017 er dagens bruk kartlagt. Det har vært befaringer, observasjoner og tellinger. Videre er det gjennomført spørreundersøkelse blant studenter og fokusgruppeintervjuer med ulike brukere. Foreløpige analyser av resultatene viser at bygningene har mye ledig kapasitet, men at flere utfordringer må løses for å kunne skape de attraktive rammene for framtidsrettet undervisning og læring, samarbeid, innovasjon og kontakt med næringsliv som ønskes. Noen områder, som biblioteket fungerer veldig godt, men mange opplever at flere øvrige funksjonene i bygget ikke støtter opp om det man trenger og ønsker å få til  – selv om det er plass nok. 

Hva skjer videre?

Basert på kartleggingen leverer Signal i august en rapport som viser utfordringene med dagens situasjon, samt forslag til løsninger på kort sikt. I flere arbeidsseminar i september og oktober skal i tillegg utfordringer og satsningsområder for større tiltak på mellomlang og lang sikt diskuteres og bearbeides. Innspill fra disse arbeidsseminarene danner grunnlag for et mulighetsstudie med alternative løsninger på tiltak på mellomlang og lang sikt. Disse løsningsforslagene vil også bli vurdert med tanke på kostnader og hvor godt de oppfyller målene som er satt for prosjektet.

Mulighetsstudien blir en del av et konseptvalgnotat (KVN) som er planlagt ferdig i desember og som er et beslutningsgrunnlag for UiS for å velge en helhetlig plan/strategi for KE-huset på mellomlang og lang sikt.


Sist oppdatert av Karoline Reilstad (06.07.2017)

Skriv ut artikkel print symbol