Fusjon på dagsorden


På allmøtet fredag om fusjonen mellom UiS og HSH kom det flere spørsmål og kommentarer fra salen blant annet om dårlige resultater ved HSH, finansiering, økonomiske muskler og åpenhet i fusjonsprosessen. Fusjonssaken vil bli avgjort på styremøte 21. Juni.

Møtet startet med at rektor Marit Boyesen gjorde rede for det hun oppfattet som en åpen fusjonsprosess med tidligere styrebehandlinger som startet i oktober i fjor, og med rektormøter, lederfora og allmøter om fusjonsprosessen ved UiS. Hun fortalte at fusjonssaken hadde stått på dagsorden for alle lunsjmøter UiS-ledelsen hadde hatt med instituttene denne våren. Intensjonsavtalen om fusjon mellom HSH og UiS ble vedtatt med ti mot én stemme i UiS-styret i mars.

Det var positive signaler fra fagmiljøene før forhandlingene og fram til forhandlingene med HSH gikk i pausemodus 21. mai. Fra det tidspunkt ble det uttrykt skepsis fra fagmiljøer, spesielt på punktene om prinsippene som er lagt til grunn av UiS for en fusjon. Disse kommer fram i  fra det lukkede styremøtet 11. juni.

Vanskelig sak
Boyesen sa at styret allerede i oktober i fjor visste at UiS ville gå ned på sentrale indikatorer ved en fusjon med HSH. Dette gjaldt for eksempel førstekompetansen, som med 2014-tall faller fra 69 til 60 prosent ved en fusjon, og publiseringspoengene som går ned fra 0,71 til 0,61 poeng. Hun la imidlertid vekt på at ved en fusjon ville UiS få 3000 flere studenter, et større regionalt nedslagsfelt og at fusjonen utgjorde et godt grunnlag for rekruttering til våre masterstudier. Selv om UiS ville gå tilbake på kort sikt, mente hun at UiS ville tjene på det på lang sikt. Hun stilte spørsmål om ikke UiS hadde et samfunnsansvar for å løfte mindre robuste institusjoner som HSH.

Under Boyesens innledning kom det fram at hun synes fusjonen er en vanskelig sak. UiS har bedt KD om 20 millioner i økt basisbevilgning i tillegg 30 millioner kroner til dekning av fusjonskostnader. Hun fortalte at kunnskapsministeren ikke kunne love penger til økt basisfinansiering. 

Seniorrådgiver Espen Skjoldal var den første som tok til orde etter Boyesens innledning. Han lurte på om det
​hadde blitt gjort noen risikoanalyse. Rektor opplyste om at det var gjort en risikoanalyse av fusjonen og at særlig økonomi, forskningen og forskningskompetansen var trukket fram som risikomomenter.


Kritiske røster
I salen mente kritiske røster at det verken var UiS sin oppgave, eller at UiS hadde økonomiske muskler til, å løfte HSH.

En annen som tok ordet var fungerende direktør for økonomi og virksomhetsstyring, Martin Tjelta. Han understreket med utgangspunkt i beregninger som var gjort under lobbyarbeidet til de nye universitetene og HiOA, at behovet for økt tilførsel til basis var et beløp som lå betraktelig høyere enn 20 millioner kroner, heller rundt 70 millioner kroner. Han stilte spørsmål om hvor disse pengene skulle komme fra, og understreket at UiS ikke evnet både å løfte HSH og videreutvikle eksisterende satsingsområder.

IGIS-skepsis
Tjelta refererte også til Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk ved UiS (IGIS), som under allmøtet var bortreist. IGIS stilte spørsmål om hvordan forskningsinnsatsen kunne styrkes i en fusjonert institusjon der økonomien ikke blir romsligere. Instituttet påpekte også at akkrediteringen for grunnskolelærerutdanningen sto i fare ved en fusjon med HSH når kravet for førstekompetanse i lærerutdanningene ble hevet til 50 prosent i 2017. IGIS minnet også om dårlig studentrekruttering ved grunnskolelærerutdanningene ved UiS og HSH.

Professor Sindre Dyrstad fra IGIS var til stede i salen. Han ga uttrykk for at det ikke kommer tydelig nok fram at en fusjon med HSH vil styrke UiS. Dyrstad mente at de ansatte i for liten grad var blitt invitert til å komme med sine meninger oppover i systemet.

HSH i strukturmeldingen
Fungerende utdanningsdirektør Bjarte Hoem refererte til omtalen av HSH i strukturmeldingen (s. 26-42, red. anmerkning), hvor HSH befinner seg på flere av diagrammene av institusjoner som scorer lavt på ulike indikatorer. Dette gjelder blant annet studentrekruttering, førstekompetanse, studieprogresjon og internasjonaliering.

Hoem minnet om at HiS/UiS hadde fått 150 millioner kroner fra regionen til kompetansehevingen fra høgskole til universitet, og at slike penger ikke var mulig å få til den kompetanseheving som var påkrevd i fusjonen med HSH. Hoem opplyste også om at ingen andre fusjoner, med unntakt av fusjonen mellom UiT og HiF, hadde fått penger til økt basisfinansiering fra KD. Fusjonen UiT-HiF hadde fått 20 ingeniørstudieplasser til Finnmark.

Lukket fusjonsprosess
IT-direktør Marina Davidian minnet om at samordningen av IT-systemer ved en fusjon ville beløpe seg til 6,5–8 millioner kroner det første året. Andre stilte spørsmål om hvor mye en omlegging av grafisk profil ville koste.

Påtroppende StOr-leder Anine Klepp stilte spørsmål ved selve fusjonsprosessen som hun opplevde som svært lukket. Instituttleder Bjarte Ravndal ved Handelshøyskolen ved UiS syntes det har vært en rar og lukket prosess. Han fortalte at han hele tiden har vært positiv til fusjon, men at han nå opplevde en gryende uro. Ravndal ville gjerne ha innsyn i analyser som måtte være gjort i fusjonssaken.

Fakultetsdirektør Odd Folke Topland ved HF mente at HSH var et utrolig dårlig pari for UiS når økonomien i UiS er så dårlig. Han mente at det måtte settes krav til økt finansiering som forutsetning for fusjon, og at det ikke er noen grunn til å bøye av for noen krav fra UiS sin side, verken når det gjelder navn eller andre ting. Fakultetsdirektøren foreslo at deler av saksfremlegget og risikovurderingen til forrige styremøte burde bli offentlig informasjon.


Råd
Førsteamanuensis Hans Eirik Voktor fra Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag spurte rektor om hun synes hun som valgt rektor føler seg trygg på at hun har fått et klart råd fra de ansatte med hensyn til den videre prosessen. Prodekan for forskning ved Det humanistiske fakultet, Alexandre Dessingue, oppfordret rektoratet å ta innover seg at stemningen på UiS hadde endret seg. Han uttrykte bekymring og skepsis over nye år med oppbygging av førstekompetansen i stedet for å ha fokus på å heve UiS kvalitetsmessig innen forskning nasjonalt og internasjonalt.

Universitetsdirektør John B. Møst avsluttet møtet med å si at han synes rektor hadde fått ufortjent mye kritikk. Han understreket at det var et faktum at kunnskapsministeren ønsket fusjoner og at eksterne styremedlemmer hadde lagt vekt på det utvidede regionale perspektivet som viktig. Han fortalte at rektor og han hadde skilt lag i synet på fusjon, fra hans side begrunnet i faktorer som hadde blitt avdekket i løpet av fusjonsprosessen.


Videre prosess
Med bakgrunn i de siste styrevedtakene ved HSH og UiS fortsetter fusjonsforhandlingene i neste uke, og partene har til fredag 19. juni å få på plass enighet om en felles fusjonsplattform. Deretter vil saken for UiS sitt vedkommende bli avgjort på et ekstraordinært styremøte ved UiS søndag 21. juni.

Debattinnlegg av instituttleder Kari Vevatne, IH, UiS
Nøkkeltall UiS-HSH (pdf.)
Nytt styremøte på UiS 21. juni

Styremøte 11. juni

Tekst: Elin Nyberg, Karen Anne Okstad, Anne Selnes, 


Sist oppdatert av Karen Anne Okstad (15.06.2015)

Skriv ut artikkel print symbol
Allmøte ved UiS om fusjon 12. juni 2015.
Fredag 12. juni kl. 13.00 ble det holdt allmøte om fusjonen for ansatte ved UiS. Opp mot 150 ansatte var til stede.