Referat Fakultetsrådsmøte 14. desember 2007


Her er referat fra fakultetsrådsmøte 14. desember 2007

UNIVERSITETET I STAVANGER
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
17.12.07/NHS

REFERAT FRA MØTE I FAKULTETSRÅDET

Møte nr: 06/07
Sted: D-303
Dato: 14. desember 2007
Tidsrom: 12.15 -14.00

Til stede:
Per Arne Bjørkum, dekan/leder
Randi Storhaug, adm. rep.
Leroy Tonning, vit.rep., IØRP
Mohamad Osman, vit.rep., IMN
Merete Vadla Madland, vit.rep., IPT
Katrine van Raaij, vit.rep., IKM
Damien Jeremiah, stud.rep
Ståle Freyer, lab.rep.

Sekretariat:
Gro Sokn, fak.direktør
Nina H. Stava, fak.adm. referent


Meldt forfall:
Arne Rettedal, vit.rep., IDE
Rosanna Høllesli, stud.rep.

FR 33/07
GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
Vedtak:
Fakultetsrådet ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet godkjenner innkalling og saksliste.

FR 34/07
GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE

Vedtak:
Fakultetsrådet ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet godkjenner
referat fra møtet 7. november 2007.

FR 35/07
ORIENTERING OM DEKANVEDTAK

Dekanvedtak om
A – Studietilbud 2008/09
B – Endring av valgemne IDE
C – Valgstyre på fakultetet
D – Endring av navn på studieretning ble gjennomgått.

Vedtak:
Fakultetsrådet tar saken til orientering.

FR 36/07
MANDAT FAKULTETSRÅD

Vedtekter fra styret og e-post fra personalavdelingen ble gjennomgått.

Vedtak:
Fakultetsrådet ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet tar saken til orientering.

FR 37/07
BUDSJETT 2008 – fordeling statlig finansiering

Vedtak:
Fakultetsrådet ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet anbefaler godkjentfølgende fordeling av statlig finansiering for 2008 :

Fakultetsrådet anbefaler godkjent følgende prinsipp for fordeling av tilbakeført OH:
1/3 til fakultet og 2/3 til det institutt hvor prosjektet er tilknyttet
Fakultetsrådet ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet anbefaler godkjent
følgende fordeling av statlig finansiering for 2008 :

Enhet                         Drift                       Lønnsutg.          Stipulert tilbakeført OH   Total ramme institutt
8000 Fakultet           kr 6 000 000        kr 1 925 773       kr 1 000 000                     kr 8 925 773

8100 ADM                 kr 334 910           kr 8 772 942       kr 260 000                         kr 9 367 852

8200+ 8250 IMN      kr 2 150 000      kr 25 075 518      kr 550 000                         kr 27 775 518

8300 IØRP               kr 400 000          kr 11 491 505      kr 1 100 000                      kr 12 991 505

8400+8450 IDE      kr 1 450 000       kr 16 544 024      kr 170 000                         kr 18 164 024

8500+8550 IKM     kr 1 450 000        kr 18 928 861     kr 200 000                         kr 20 578 861

8600+8650 IPT      kr 1 450 000       kr 21 636 468     kr 500 000                        kr 23 586 468

Total                        kr 13 234 910      kr 104 375 090  kr 3 780 000                      kr 121 390 000


FR 38/07
ORIENTERING OM VIRKSOMHETSMÅL OG PLANER 2008
Saksfremlegg ble gjennomgått.

Vedtak:
Fakultetsrådet tar saken om virksomhetsmål og planer for 2008 til orientering.

FR 39/07
OPPNEVNING AV EKSTERNE MEDLEMMER

Det ble fremmet forslag til følgende eksterne medlemmer til rådet:
Rektor Ivar Walde, Stavanger Katedralskole
Vara: Lege Åge Lærdal, SUS
Begge har sagt seg villige til å delta.

Vedtak:
Fakultetsrådet godkjenner forslaget.

FR 40/07
DELEGERING AV MYNDIGHET TIL INSTITUTTENE

Saksfremlegg ble gjennomgått.

Vedtak:
Fakultetsrådet gir sin tilsutning til at dekan delegerer myndighet til instituttlederne ved fakultetet iht til rammer gitt av universitetsstyret i sak 51/07, med virkning fra og med 01.01.08.

FR 41/07
ORIENTERINGSSAKER
Notat om:
- Overordnet strategi for UiS for perioden 2009-2020.
- Oppfølging av kvalitetsrapporten 2006-2007

FR 42/07
MØTEPLAN VÅREN 2008

Nye møter 11. mars og 6. mai.

FR 43/07
EVENTUELT

Det var ingen saker under eventuelt.


Per Arne Bjørkum
Dekan/ leder av fakultetsrådet TN


Sist oppdatert av Egil Rugland (08.01.2008)

Skriv ut artikkel print symbol