SAK: BUDSJETT 2008 – FORDELING AV STATLIG FINANSIERING


Vedtak:

 

Dekan ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fordeler statlig finansiering for 2008 som følger:

 

Enhet

Drift

Lønnsutg.

Stipulert tilbakeført OH

Total ramme institutt

8000 Fakultet

 kr   6 000 000

 kr      1 925 773

 kr       1 000 000

 kr       8 925 773

8100 ADM

 kr      334 910

 kr      8 772 942

 kr          260 000

 kr       9 367 852

8200+ 8250 IMN

 kr   2 150 000

 kr    25 075 518

 kr          550 000

 kr      27 775 518

8300 IØRP

 kr      400 000

 kr    11 491 505

 kr       1 100 000

 kr      12 991 505

8400+8450 IDE

 kr   1 450 000

 kr    16 544 024

 kr          170 000

 kr      18 164 024

8500+8550 IKM

 kr   1 450 000

 kr    18 928 861

 kr          200 000

 kr      20 578 861

8600+8650 IPT

 kr   1 450 000

 kr    21 636 468

 kr          500 000

 kr      23 586 468

Total

 kr 13 234 910

 kr 104 375 090

 kr       3 780 000

 kr    121 390 000

 

 Per Arne Bjørkum

dekan

Bakgrunn for vedtak 

Fakultetet ble i styremøte den 22.11.07, styresak 119/07, tildelt en foreløpig ramme på kr 119 410’ for 2008. Dette er en økning på hele 10,5 % i forhold til inneværende år. Fakultetet har ved avslutning av regnskapet for oktober 2007 en prognose som tilsier overforbruk på ca kr 3 000’. Beløpet trekkes fra rammetildelingen før videre fordeling.

 

Styret viderefører temaområdene innenfor forskningsaktiviteten. Og av finansieringen for 2008 er følgende midler øremerket:

·         IRIS (tiltaksnummer 12670), utvikling av faglig strategisk samarbeid gjennom blant annet midler til lønnsfrikjøp: kr 500’

·         Tematiske satsningsområder, til finansiering av temaledere og utvikling av brede forskningsprogram gjennom utarbeidelse av minst en søknad til EU/NFR eller andre, med følgende fordeling

o        Mat (tiltaksnr. 12700); kr 1 000’

o        Energ og miljø (tiltaksnr. 12750); kr 1 000’

Ved avslutning av årsregnskapet for 2006 ble det videreført til sammen kr 4,6 million øremerket tre stipendiatstillinger. De tre stillingene er tilsatt i løpet av 2007. Dette kommer i tillegg til rammetildelingen i styresak 119/07.

I tillegg avsettes midler (ca kr 900’) til investering laboratorium knyttet til organelleforskningen i det nye senteret kalt CORE som ledes av professor Simon Møller. I fakultetets budsjett er det også lagt inn videreføring av midler til to stk professor II stillinger tilknyttet doktorgradsområdet innen samfunnssikkerhet og risikostyring, tildelt av SHP midler i 2006. Stillingene er tilsatt i 2007 for en periode på tre år.

Universitetsdirektøren har høsten 2007 besluttet at hovedpart av indirekte kostnader/overhead (OH) som er belastet ifm eksternt finansiert virksomhet skal tilbakeføres til fakultet/institutt. For TN er det stipulert en samlet tilbakeført OH på ca kr 3 700’ for aktiviteten i 2008. En tredjedel av tilbakeført OH legges inn som forventet inntekt/refusjon på fakultetsnivå, da indirekte kostnader knyttet til kontorrekvisita, kopiering med mer belastes fakultets budsjett. Resten tilbakeføres til det institutt hvor prosjektet er tilknyttet, som et incitament for økt aktivitet.

 Finansieringsramme 2008

Oppsummert har fakultetet følgende statlige finansieringsramme for 2008:

            Foreløpig fordeling styresak 119/07               kr         119 410 000,-

            Videreføring tre stip.stillinger SHP                 kr             1 200 000,-            

- Prognose overforbruk 2007                         kr             3 000 000,-

Ramme til fordeling                                       kr         117 610 000,-

 

+ forventet tilbakeført OH                              kr             3 780 000,-

 Ramme 2008                                                  kr         121 390 000,-

Fordeling på fakultet 

Det totale lønnsbudsjettet for fakultet i 2008 er beregnet til ca kr 104 400’. Beløpet er inkludert alle faste stillinger, statsfinansierte stipendiater (26 (+ 3 SHP-stillinger)), professor II, postdoc, samt midler til studentassistenter knyttet til videreføring av 1. klasses samhold. Midler til timelærere og sensur vil måtte prioriteres innenfor instituttenes rammer, på bakgrunn av faktisk behov.

 Det er beregnet en refusjon av sykepenger på 1,4 % på bakgrunn av tall fra tidligere år. I tillegg er det lagt inn en forventet lønns- og prisstigning på 4,5 %.

 På fakultetsnivå er det budsjettert med til sammen kr 7 millioner til dekning av drift av fakultet og temaområder. Av de 7 millionene skal blant annet kr 2 200’ dekke drift av Forkurs for ingeniører. 1,2 millioner er knyttet til drift av temaområder og IRIS-samarbeid. Kr 500’ er avsatt til dekning av tillitsvalgtressurser. Det er i satt av til sammen kr 1 million til investering i inventar, IT, utstyr. Ordningen med såkalte VIPRO-midler videreføres også for 2008, med tildeling på kr 7 500,- pr publikasjonspoeng. Midlene må benyttes innen utgangen av 2009. Dekan vil foreta en evaluering av denne ordningen ved slutten av 2008.

 Det er lagt inn vakant stilling innen forskningsadministrasjon, dvs stilling som skal ivareta oppgaver knyttet til fakultetets doktorgradsstudium og doktorgradsutvalget. Det er i forhold til inneværende år lagt inn økte midler til ekstrahjelp/vikar. Erfaringene fra 2007 tilsier at det er nødvendig å ha rom for å hente inn ekstra bemanning knyttet til opptak/semesterstart. Dekan viser til sak om delegering av myndighet til instituttlederne og følger opp denne saken ved å legge lønnsbudsjett for administrative stillinger som er fysisk utplassert på institutt inn som en del av rammen til instituttet.

 Til drift av instituttene avsettes til sammen kr 6,9 millioner. Midlene fordeles basert på en vurdering ut fra størrelse og aktivitetsomfang, samt historiske tall. Midlene skal dekke utgifter til drift og vedlikehold av laboratorium, mindre investeringer, sensur, timelærere, driftmidler statsstipendiater og øvrige driftskostnader institutt (reisetilskudd, bøker/litteratur med mer).

 Orientering om saksbehandlingsprosessen

Fakultetsledelsen har gått gjennom lønnsbudsjett med samtlige instituttledere. I tillegg er rammer og vilkår gjennomgått i flere ledermøter på fakultetet. Den 30.11.07 sendte dekan et notat til instituttlederne med forslag til fordeling av ramme til lønns- og driftsutgifter pr institutt. Notatet følger vedlagt.

 Dekanens forslag til fordeling ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene i møte torsdag 13. desember d.å.. Sak ble behandlet i fakultetsrådet 14.12.07 (sak 37/07).

 Vedtak sendt i kopi til:

  • instituttledere TN

økonomimedarbeidere T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sist oppdatert av (03.01.2008)

Skriv ut artikkel print symbol