Virksomhetsmål og planlegging 2008


UiS er pålagt av departement og riksrevisjon å følge opp sektor- og virksomhetsmål fastsatt av departement, samt eventuelt utarbeide egne virksomhetsmål. Vi viser til brev fra departementet, datert 28.11.07.

Vedtak:

Dekan vedtar følgende overordnede mål for fakultetet i 2008:

Sektormål 1: Universitet og høgskolar skal gi utdanning av høg internasjonal kvalitet.

 Fakultet skal:

1.   øke antall primærsøkere til masterstudiene slik at de som tas opp har minimum C i middelkarakter.

2.   øke antall internasjonale studenter, med opptaksramme på totalt 70 nye studenter høsten 2008.

 Sektormål 2: Universitet og høgskolar skal nå resultat av høg internasjonal kvalitet i forsking og i fagleg og kunstnarleg utviklingsarbeid.

 Fakultetet skal:

  1. styrke faglig ledelse, organisere virksomheten i gode fagmiljø og legge til rette for at den enkelte forsker får sammenhengende tid til forskning.
  2. opprettholde antall vitenskapelige publikasjonspoeng ved fakultet på nivå med 2006
  3. øke antall søknader til NFR og EU

 Sektormål 3: Universitet og høgskolar skal møte behova i samfunnet og skal spreie og formidle resultat frå forsking og fagleg og kunstnarleg utviklingsarbeid.

Fakultetet skal:

  1. legge til rette for innovasjon og kommersialisering av forskningsresultat, blant annet gjennom Prekubator.

Sektormål 4: Universitet og høgskolar skal ha personal- og økonomiforvaltning som sikrar effektiv utnytting av ressursane.

Fakultetet skal:

1.   rekruttere og beholde forskningsentreprenører

2.   styrke kvaliteten i økonomistyring og –forvaltning

3.   tilstrebe mer kostnadseffektiv arealbruk.

 Per Arne Bjørkum

dekan


Sist oppdatert av (03.01.2008)

Skriv ut artikkel print symbol